ای مومنان "آگاه باشید"

Posted on at


ای مومنان "آگاه باشید"   که در نزدخداوند پاک با شرف ترین با تقوا ترین کسی است که نفس خویش را در کنترول خود گرفته باشد نفس خویش را زیر دست خوسش گرفته باشد در برابر آن ایستاده باشداز خود مقاومت نشان داده باشد .آن شخص کامل ترین مومن است که نفس خودرا در کنترول خود گرفته باشد .وای وای بر حال آن کسی که در گیر خواهشات نفسانی خود است نفس خویش را در دست و کنترول خود ندارد به خاطر خواهشات نفسانی خود خود و دنیا خود و آخرت خودرا به تباهی کشیده است .به خاطر یک ساعت که خوش باشد یک ساعتی که غرق در شادی و مستی باشد به دست خود تمام زنده گی خودراروزگار خودرا تباه می کند.


هستند کسانیکه اصلا به این فکر نمیکند و مطیع خواهشات نفسانی خود هستند و این که چی عواقبی در پیش دارد به فکر ش نیستند


.


ای !تو کسی که در گیر خواهشات نفسانی خود هستی بگذار و ترک کن و سعی کن بکوش که نفس خویش را تحت کنترول خود بگیری وقتی به فکر این دنیا هستی به فکر عیش و نوش خود هستی آیا به فکر آخرت خو هم بودی ؟خداوند پاک این چنین آدم ها را هشدار می دهد ودر یک آیه است  که فرموده است (ان الله اشتری من المومین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنته )ای تو مومنی که وقتی صدای اذان را می شنوی اذان به گوش تو می آید و تو اصلا به این فکر نیستی که صدای اذان است وقت نماز است باید برخواست و نماز خودرا اداء کنی تو در خواب خود در کار خود غرق هستی در معامله خود غرق هستی به فکر نماز خود نیستی به خاطرمال و ثروت تو نماز خودرا ترک کرده اید .


وای بر او بنده ای که برایش مال و ثروت عطا کرده است خداوند پاک باید این بنده ها زکات مال خویش را بدهند نباید از دادن زکات انکار کند ای کسانیکه برای تان روزه فرض شده است چرا روزه خودرا نمیگیرید؟در حالی که او قدرت و توانایی را هم خدای عزوجل برای تان داده است بازهم روزه خودرا ترک کرده اید .افسوس به حال این چنین آدم ها.


ماه مبارک رمضان ماه پراز برکت است ماه نزول قرآن است در این ماه قرآن پاک به حضرت محمد مصطفی صلی الله و علیه وسلم نازل شده است در این ماه خداوند پاک دره های بهشت را به روی بنده های خود باز کرده است در این ماه خداوند وعده بهشت را به بنده های خود داده است .به امید این که تمام مان توبه کنیم واز این ماه به خوبی استفاده کنیم . About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160