طریقه استعمال مسواک

Posted on at


 


قبل از استعمال مسواک اولآ آن را با آب مرطوب ساخته، و بعدآ با چاقو پوست انتهایی آن را دور نمود و سپس توسط دندان ها بجوید تا انتهایی مسواک از هم جدا شده و رشته های آن شکل برس را بخود بگیرد. در ابتدا استفاده از مسواک باید به آهستگی صورت گیرد تا باعث تخریب و تخریش بیره ها نشده و بهتر به صورت افقی استفاده گردد.


استفاده از مسواک هیچ نوع عوارض جانبی ندارد ولی استفاده از مسواک بعضآ سبب حساسیت از باعث موادیکه جهت نگهداری و خوشبو ساختن مسواک بکار می رود بوجو می آید، که در این صورت میتوان از مسواک های که عاری ازاین موار باشد استفاده کرد


.160