آب مایهٔ حیات ....

Posted on atاز جمله ضروریات عمدهٔ زندگی موجودات زنده آب ، هوا ، مسکن و غذا میباشد. البته آب و هوا عمده ترین بوده که زندگی بودن آن غیر ممکن است . اما افسوس که بشریت قدر این مایهٔ گرانبها را ندانسته و هیچ توجهی در حفظ و نگهداشت آن ندارند.از آب استفاده های بیشماری چون : موجودات زنده برای نوشیدن ، شست و شوی ، کشت و زراعت ، تولید برق وکشتی رانی و....استفاده گردیده و از جمله لازمه های اساسی زندگی بشمار میآید .چنانچه شاهد هستیم چرخه تولید باران نیز از آب میباشد که باعث ایجاد دریا ها و ابحار و همچنان کشت و زراعت میگردد. آب باران بد از باریدن در لایه های زمین جمع گردیده و بعد از حفر چاه بوسیله انسان ها قابل استفاده میگردد و البته تصفیه خانه های بزرگی در سراسر دنیا برای تصفیه آب های زیر زمینی وجود دارد که ناخالصی ها را از آب جدا میکند.اگر بدرستی به ارزش و اهمیت آب توجه کنیم هرگز بشکل بیجا در راه های غیر ضروری از آن استفاده نمیکنیم و در مصرف آن بخاطر تداوم آن و جلو گیری از قطع آن دقت خواهیم نمود.


این مایه حیات و بقأ به حدی مهم است که در کشور های محاط به خشکه مانند عربستان آب نوشیدنی را خرید و فروش میکنند و همچنان راههای مواصلاتی نیز که ابحار را بیکدیگر وصل میکند و محل کشتی رانی و تردد کشتی ها است نیز از برکت همین آب میباشد.بدن انسان از تقریباً 70% آب تشکیل گردیده و اگر فیصدی آب بدن بر اثر بیماری های مختلف مانند : امراض گرما زدگی , اسهالات , تب, ورزش و رژیم غذایی ضایع گردد انسان دچار ضعف و بیحالی شده و تحمل این تشنگی به مقاومت وجود افراد بستگی دارد در صورت پایین آمدن فشار خون انسان تلف میگردد.پس بیایید تا در حفظ و نگهداشت آب صرفه جویی کنیم تا همیشه آب را با خود داشته باشیم


.


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160