با تو هم ای کسی که بر کتاب نور و هدایت پا گذاشته ای

Posted on at


کلام وحی ازلی و ابدی است و متعلق به تمام بشریت است هر کلمه اش در ذرات وجود موجودات حیه و غیر حیه با قدرت فوق اندیشه و تعقل ما نقش بسته است و متعلق به تمام مخلوقات هستی و انسانی میباشد. در گذر زمان و تاریخ قدرت های بزرگ در جهان خاکی ما سعی و تلاش کردند هیله ها و نیرنگ ها به کار بردند اما هر گز قادر به محو یک کلمه آن نشده اند. و عده از آنها با اندیشه به آن پناه جستند و در سایه عدالت اجتماعی آن به سعادت و صیانت رسیدند حال در دنیایی موجوده ما بنگرید هر سال هزاران انسان به آن تمسک میجویند و آن را تکیه گاه روح و تن خویش میسازند. و در آرامش آن با ایمانداری زندگی موقت و چند روزه دنیا فانی را سپری مینمایند.عظمت و شکوه کلام وحی از سطح زمین خاکی ما تا اتمسفیر پر از راز های علمی و کهکشانهای پر از ستاره و سیاره متغییر و متحول امروز با علم و دانش خدا دادی محققین احساس و لمس میشود و به اسرار علمی و منطقی طبیعت و ماورای طبیعت آگاه میشویم. و به بزرگی و شکوه خالق آن اندیشه و تفکر مینمایم.


و انسان های معتقد خود را و جامعه انسانی را از مصیبت های وسوسه های شیطانی نفس رهایی میبخشند.ای خانم ای آقای درمانده تعقل و تفکر و توهین شده حقارت های باطلاق گندیده یی روزگار تحمیل شده، تو با پاه گذاشتن به کتاب نور و هدایت تن زندانی شده شیطان نفست را ظاهرا شادمان کردی، اما روح و ندای قلبت تو را نفرین میکند و شرمسار از جهالت و نادانی تو شده اند. با تو ام ای شکست خورده روزگار و گرفتار در دام نفس، تو پاهایت را بر دنیایی پیام و هدایت گذاشتی نمیدانستی پیام او نژاد، زبان و مذهب نمیشناسد و همه بشریت را از هر رنگی که هست در آغوش میپزیرد.نه نابود میشود نه میسوزد و نه هم تحقیر میشود. او جاویدانه و ابدی است آغوشش به روی هر ایماندار و بی ایمان باز است. کمی تعقل کن بخوان و اندیشه کن تا از چنگال اهریمن های سیاه تن آلوده به مادیت را رهایی بخشی و باران رحمت الهی وجودت را پاگیزه و مصفا سازد و تکیه گاه با عظمت را برای زندگی ات دریابی.
160