حاتم طائی

Posted on at


شخصی برای حاتم طائی هدیه ای فرستاد ...

با اینکه هدیه ارزش زیادی نداشت حاتم آنرا پذیرفت

به او گفتند :چرا هدیه را قبول کردی ؟

گفت ....
.
.
دیدم که در قبول آن برای نفس من ذلت و برای او عزت است و بر عکس در رد آن برای من عزت و برای او ذلت است .

پس ذلت را به خود و عزت را برای او اختیار نمودم .About the author

160