رمضان ماه رهایی از آتش جهنم

Posted on at


 این ماه زیبا رمضان با بزرگی خاصش سبب رهائی انسان از آتش جهنم می گردد ودروازه های بهشت بر روی انسانها باز می شود. این ماه مبارک ماه رحمت وبخشش است. رسول الله (ص) در مورد جایگاه روزه داران در بهشت می فرماید:« روزه داران در بهشت درِ مخصوصی دارند که به آن «ریان» می گویند، وکسی جزء آنان از آن عبور نمی نماید، هنگامی که آخرین فرد داخل شد، بسته می شود، وهر کس از آن وارد شود آبی می نوشد که هیچ گاه تشنه نمی شود»پس بیایید در ادای روزه تلاش نماییم ویک لحظه در انجام آن غفلت نورزیم. وتمام تشنه گی وگرسنگی را در این ماه برای رضای خداوند(ج) تحمل نماییم تا که از وارد شده گان به بهشت باشیم واز آن آب خوشگوار بنوشیم.
خوشا به حال کسانی که در این ماه، به عبادت او تعالی مشغول بوده وبرای جمع آوری ثواب از انجام کوچکترین کار نیک غفلت نمی نمایند. وتمام این ماه را با روزه گرفتن به سوی امور نیک شتاب می نمایند. واز این ماه لذت می برند آنانیکه یک دقیقه از این ماه را به بیهوده کاری سپری ننموده اند و به اندازه کافی عبا دت نموده اند. همچنان در این ماه بزرگ است که انسان عبودیت خویش را در نزد خالق اش را اقرار می نماید
در حقیقت ماه رمضان یک چانس است برای ما که بتوانیم از برکات و جود وکرم اوتعالی نصیب شویم. وزنده گی مانرا به اساس دین مبین اسلام پیش ببریم وهمیشه کامیاب وپیروز باشیم. و همانطور که زنده گی دنیوی مانرا با زیبایی های اسلام آراسته می نماییم زنده گی اخروی خویش را نیز با اعمال شائسته وزیبای دنیوی زیبا وزیبا وبا آسایش نماییم زیرا زنده گی اخروی زنده گی ابدی انسان بوده وتمام نشدنی است وهر کس آرزوی خوشبختی این دنیا را می نماید. خدا نکند که این زنده گی ابدی ما با عذاب وشکنجه در آتش دوزخ سپری شود.
About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160