مسولیت های ریس جمهور

Posted on at


ریس جمهور باید یک شخص مسلمان،دیندار،پرهیزگارباشد.ریس جمهور باید به کدام ملیت خواص وابسته نباشد.ریس جمهور خوب او است که به مشکلات مردم رسیدگی کند.ریس جمهور باید به افراد به افراد بیکار شقل مناسب بدهد.ریس جمهور باید به افراد قریب و به اشخاسیکه جوانانی خود در راه خدمت به وطن از دست دادن و به بیوه زنان کمک کند.30 سال قبل ما افغان ها ریس جمهور نداشتم.و کشور ما به یک بدبختی به بسر میبرد. 


 


 


و امنیت خوبی نداشتم در کشور ما جنگ بود روزانه افراد زیادی در وطن عزیزما افغانستان جان شیرین خود را دست می دادند.وقتی ما ریس جمهور نداشته باشیم پس امنیت خوبی نداریم،اقصاد خوبی نداریم همه این ها وابسته به ریس جمهور یک کشور میباشد.بعد از اینکه طالبان از کشور ما رفتن برای اولین بار مردم ما به سوی صندق های رائ رفتن و رئس جمهور خود را انتخاب کردن از آن به بد کشور ما روز به روز رو به پیشرفت شده و فعلا امنیت نسبتا خوبی داریم مردم ما زندگی آرام دخترها بچه ها میتوانن به آرامی به مکاتب برند.


 


 


 


 


.اقتصاد،وازرت خانه،شفاخانه، تجارت اهمیت خوبی در این وقت ها بر خورد دار است.خداوند را شکر گذارم که ای افغانستان که 30سال جنگ در آن بود حاله در این کشور دارای اهمیت خوبی و با ارزش برخورد دار است. اگر چی دیگر کشورها داری برای هموطن خود چیز ها زیادی برای آنها فراهم میکند.اما به چیزی که کشور میخواهد نمی توانم برسم.افغانسان هیچ چیز برای جوانان خود فراهم نکرد باز هم با تلاش جوانان توانستم بین کشور ها سر خود را بلند کنند


 


 


 
About the author

160