غرور چیست؟

Posted on at


غرور همان هوای نفس است و فرد خود را نسبت به دیگران بزرگ تر می داند. باید بدانید که غرور با عزت نفس متفاوت است. منشأغرور می تواند عواملی مانند جهالت که فرد گمان می کند که عملش درست است.وسوسه شیطان،پیروی از هوای نفس و شهوت دانست.About the author

160