سرنوشت رای ما

Posted on at


صبر ایوب می خواهد سرنوشت رای ما     چشم نابینای یعقوب می خواهد روزگار زشت ما


رویا ها و آرزوهایی آرامش امنیت و آسایش ما در اتموسفیر آلوده به گرد و غبار تبلیغات سوء اتهامات شایعات و جار و جنجال های مطبوعاتی و رسانه ها گرفتار شده و مردم منتظر ناجی  و رهبری که بتواند کشتی طوفان زده امواج خشونت، ترور و انتحار را با تلاطم فزاینده نا امیدی ها، تهاجمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنرا به ساحل نجات مدیریت و رهبری نماید.


تحمل پذیر، وحدت پذیر، خدمت گذار، با تقوا، صادق و ایماندار باشد.


فشارهای روحی و روانی بر اذهان و تشویش اکثریت چشم براه دور نمای آینده را در پرده ابهام افکار و خیالات و نابسامانیها فرو میبرد.


سم پاشی های زهر آگین تعدادی به اصطلاح آگاهان امور سیاسی با تحلیل های سر چپه و سر راسته و لفاظی های بی مفهوم بر آشفتگی ذهن و برداشت بیننده ها و شنونده ها نمای آینده را مخدوش و فضای اندیشه و زندگی را محدود و پریشان میسازند.امید فردای بهتر از دلها شسته میشود و نا امیدی ها بر در هر خانه به مردم دهان کجی می کند و گروگان ها را بر سر دو راهی قرار میدهند.


جالب تر آن است که عدهی خود را قیم و سرپرست مردم میدانند و با خشم و خروش فرهنگ زور گویی را به نمایش میگذارند، و عدهی با تواضع و بردباری غورش ها را تحمل میکنند در این میان آتش بیاران دوزخی٬ دستمال به دستان و چاپلوسان مشغول واکس زدن و پاک کاری گرد و خاکی جامه باداران خویش هستند، ساحران و جادوگران مافیای اقتصادی با نوشتن تعویضات٬ دود کردن اسپند بلابند٬ جادو و جنبل و با به نقاره در آوردن شیپور های پرسر و صدا از خصارات و زیان هایشان هوش و گوش مردم را بریده و افکار ملت گرفتار را در پردۀ الهام و تیره فرو میبرند، مزدوران بیگانه بر پالان خر دجال سوار شده خرما های مسموم را به دامن مردم میریزند و در این جشن خرما پراگنی با گذاشتن احسان به مردم به رقص و پای کوبی پرداخته اند.عده یی از مردم مسموم شده و قربانی های مافیای سوداگران مواد مخدر و فساد اداری با موهای ژولیده و تن آلوده به پودر و افیون در کوچه ها، دخمه ها، و قبرستان ها در پی یافتن فرشتۀ نجات خویش هستند در این آشوب سازی ها زر اندوزان پارو زنان در فکر و اندیشۀ جمع آوری ثروت بی کران از بازار آشفته و بی پرسان مشغول اند. نا سپاسی های ما را خداوند رحمان و رحیم ببخشاید و نا خدای بر کشتی گرفتار امواج سرگردان ما عنایت کند و ما را به ساحل نجات برساند.آمین  160