توسعۀ سیاسی

Posted on at


                                                       توسعۀ سیاسی

توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و در ارتباط به این اصطلاح نظریات مختلفی و جود دارد از نظر بعضی افراد توسعۀ سیاسی عبارت از شرایط سیاسی است که برای توسعه اقتصادی و صنعتی لازمی و اساسی شمرده می شود.

بنابراین اگر شرایط سیاسی وحکومتی که برای حل کردن و تحقق فعالیت های اقتصادی ایجاد می گردد و نظام سیاسی به پروسۀ رشد و انکشاف جامعه سرعت می بخشد.

این حالت جنبۀ مثبت و رشد نهاد ها را نشان میدهد اما اگر نظام سیاسی نتواند این هدف را بر آورده سازد  در یک سیر نزولی و قهقرایی خواهد رفت خصوصیات یا شاخص های مثبت توسعۀ سیاسی را میتوان  قرار ذیل نشان داد

حاکمیت دولتی یا یک پارچه گی کشور،شکل گیری ملت یک پارچه گی ملی، افزایش حق رأی و انتخابات آزاد با رأی دهنده گان،سیاسی شدن یا اشتراک حد اکثر مردم در جریانات سیاسی،شرکت مردم در تصمیم گیری ها، افزایش گروپ های خود مختار، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی،گسترش امکانات آموزشی، نقش موثر هیأت های قانونگذاری و خدمات سازندۀ نماینده گان و نقش سازمان های قدرتمند برای بررسی و رسیده گی به شکایت های مردم

 

 

 About the author

160