ماه موهبت الهی

Posted on at


  رمضان پر فیضترین ماه در بین همۀ ماه ها، که درآن از جانب خداوند گرفتن روزه برای اشخاص واجد شرایط فرض میباشد. در ماه مبارک رمضان همۀ روزه داران باید وقت شان را صرف اعمال نیکو وگفتار شائسته کنند. از بی احترامی والفاظ  زشت و بد خویی بپرهیزند. باید خود را بیشتر به سوی یاری جستن وگرفتن دست مساکین سوق دهند و دیگران را به کارهای نیک و صدقه دادن به افراد مستمند دعوت و ترغیب کنند. باید از دیگر ما  ها بیشتر عبادت کنند. خداوند اجر وثوابی که در این ماه برای بنده گان روزه دار خویش وعده داده در هیچ یک از ماه های دیگر تعیین نکرد است. هدر این ماه خداوند بندگانش را به تقوا، بخشش، ایثار وسخاوت دعوت میکند. در این ماه به هر جنبشی که از سخاوت برمیخیزد و کار نیک که از
صمیم قلب سرچشمه میگیرد خداوند مهربان هزار برابر بیشتر مزد و ثواب نسبت به عبادت در دیگر ماه ها برای ما عطا میکند. خصوصآ در شبهای قدر که خداوند  کریم قرآن عظیم خود را در این شبها بزرگ برای هدایت بشر فرستادخداوند دراین ماه همۀ روزه دارانش را مهمان میکند و به سفره هایشان خیرو برکتش را بیشتر میکند. درهای بهشت را بروی بنده گان خود میگشاید ودرهای جهنم را میبندد. کسیکه در این ماه بزرگ از صبح به نیت و خلق نیکو به گرسنگی و تشنگی، به صداقت و عبادت به رضای خداوند کریم به شب میرساند برعلاوۀ اجر و ثوابش به سلامتی روحی وجسمی شخص روزه دار خیلی تأثیر بسزایی دارد. بدن که در طی 12 ماه هرشبانه روز سه وعده غذا میل میکند، به 1 ماه متفاوت نیاز دارد که بدن از انرژی داخلی خود استفاده کرده ویک تغیرمثبت را در همۀ سیستم دفاعی اش ایجاد کند. در این ماه معدۀ بیشتر استراحت میکند، حافظۀ ما قوی میشود، چربیهای اضافی که باعث مریضیهای گوناگون در بدن میشود در اثر گرسنگی از بین میرودخداوند دانا هیچ امر ونهی را بر بندگانش بی دلیل وبی حکمت نکرده و ما را بیهوده به انجام عملی فرا نمیخواند. براستی که عظمت و دانایی آن بینهایت بینهایت هاست. رمضان ماه مقاومت و مبارزه با دشمن بزرگی بنام " خود " !About the author

160