مالداری

Posted on at


برای اینکه تمام انسانها سالم وصحتمند باشند.وجود آنها از مریضی ها در امان باشد باید به مالداری توجه خاصی داشته باشند.چون لبنیات در بدن انسان بسیار مفیدمی باشد افزایش جمعیت بشرنیاز های بیشتر موادغذایی را به وجود آورده است .وتمام بشر به مواد غذایی ضرورت چون احتیاجات اساسی هر فرد بشر به شمارمی رود.وانسان توسط مواد غذایی زنده وزنده گی میکند.چون انسان اگر مواد غذایی مصرف نکند امکان دارد جانش را از دست بدهد.چون وجودانسان مقاومت کرده نمی تواند. مالداری در قریه ها واطراف ها بیشتر می باشد.مالداری در اقتصاد زندگی کمک می کند.که انسان زندگی خود را پیش ببرد.


که از حیوانات لبنیات مختلف را به دست می آورند.در اطراف مالداری به شکل سنتی ولی در کشور های پیشرفته زراعت ومالداری پیشرفت کرده است .پروش نسل اصلاح شده حیوانات ،پرنده گان ،در فارم ها واستفاده از تکنالوژی مدرن ورعایت حفظ الصحه وتغذیه مناسب مال باعث شده که که محصولات مالداری افزایش پیدا کند.خوشبختانه نیز در کشور افغانستان پیشرفته شده است می توانند لبنیات مختلف را توسط دستگاه های تولید کنند.ومحصولات مالداری کشور افغانستان از دیگرکشور ها برتروفایده زیاددارد.وانسان باید لبنیات را مصرف وباارزش در زندگی خود بداند.وتوسط لبنیات استخوان بدن انسان محکم واز پوکی استخوان ها جلوگیری می کند.


در کشور ما افغانستان حیوانا ت های مختلف اهلی پرورش می دهند.که از شیر وگوشت پوست آنها استفاده می کنند.حیوانات مانند:گاو،بز،اسپ،وگاومیش وجود دارد.که تربیت می کنند.تغذیه مال برای اینکه تولید خوب ومناسب داشته باشیم .باید حفط الصحه وبه مواد غذایی آنها توجه خاصی کنیم .تمام حیوانات به موادی مانند:ویتامین ،نمک ها،پروتین ها ودیگر موادغذایی ضرورت دارند.تا بتوانند.شیربیشتری بدهند.وموادغذایی که حیوانات مصرف می کنند.به دوقسم می باشد


.
1-موادعلوفه یی
در بسیاری از کشور ها مناطق سرسبز وجود دارد .که حیوانات خودرا در چراگاه طبیعی می برند. چون مواد علوفه یی تازه وجود دارد که می توانند.حیوانات خود راتغذیه کنند.


- موادغذایی متراکم (کنجاره2 )
این موادباید در آسیاب آرد کرده شود.مانند:پوست گندم،جواری ، جو، ودیگر موادباهم مخلوط کرده وبعد برای حیوانات به مصرف برسانند.هر قدر که حیوانات موادغذایی بیشتر مصرف کنند.تولید شیر بیشتر می دهند.وانرژی کامل حیوانات موادغذایی می باشد.
اهمیت شیر:شیرمواد اساسی واولیه اطفال وبزرگان می باشد.شیر یکی از کامل ترین وباارزش ترین موادغذایی تمام جهان بشمار می رود.که شیر برای رشد اطفال مفید می باشد.وشیرانسان را از امراض مختلف درامان می دارد.شیر حاوی قند،ویتامین ها،پروتین ،گاز های محلول ،انزایم ها،نمک ها،ودیگر موادشامل میباشد.


ویتامین ها در شیر به دو قسم میباشد.
الف-ویتامین های منحل در آب مانندویتامین های B1 B2 B6 B12 ویتامین C.
ب-ویتامین منحل در چربی مانند ویتامین های E ،D،A،K.
از شیر برای موادغذایی دیگر استفاده می کنند.مانند:قروت،ماست،مسکه،ودیگر مواددرست می کنند.
برای اینکه شیر فاسد نشود.واز میکروب ها د ر امان باشد.میکروب ها از دوطریق داخل شیروبد ن حیوان می گردد.
الف:ازداخل بدن حیوان شیرده ،بعضی از میکروب های مانند:سل، تب مالت وغیره از طریق خون وپستان داخل شیرحیوان می گردد.باید قبل از مصرف کردن شیر حیوان باید خوب جوش داده شود تا میکروب آن از بین برود.تا مصاب به مریضی های حیوانی نشود.
ب:از محیط خارج :ظروفی که شیر انداخته می شودباید پاک ودستان شیر دوش پاک وطریق تعقیم را بداند.تابتواند.از فاسد شدن شیر جلوگیری شود.درآخر باید یاد آوری کرد.که از همه مهمتر رعایت حفظ الصحه می باشد.باید جای ب.دوباش حیوانات وظروف آنها پاک باشد.وضد عفونی کرده باشد.ومحل بودوباش شان شسته شود.وباید حیوانات را در قت شان واکسن کنند.تا از مریضی ها در امان باشند.چون امراض مشترک بین حیوان وانسان وجود دارد.مانند:سیاه زخم ،توبرکلوز،ودیگر مریضی ها در امان باشد.بارعایت کردن حفظ الصحه باعث می شود .که مال سالم وشاداب باشد.از مال سالم وصحتمند محصولات سالم وصحی بدست آوریم .About the author

160