عادت

Posted on at


سالهای کبیری دربیابان خشکی تحت نام ظلمت زندگی کردم از بس هوای شده بودم میخواستم حتی یک لحظه هم این ظلمت را رها نکنم ، میدانی چرا؟ چون طعم عادت را چشیده بودم وقتی عادت کنی به چیزی حتی اگر بدترین چیز هم باشد تو عادت کردی و برایت فرقی نمیکند، بنا براین من هم به ظلمت عادت کرده بودم، مواد مخدر از نگاه انسان سالم چیزی خوبی نیست ، حتی دوکتور ترک اعتیاد اگر یک بار به آن عادت بکند دیگر یادش میرود که مواد چیز بدی است. چرا؟ چون عادت کردهمن نیز از بس ظلمت دیده ام عادت کردم، حال از بس بی احساس شده ام مفهوم ظلمت را فراموش کرده ام و همواره دیگران را نیز به ظلمت دعوت میکنم. قدر زندگی خوب و بی ظلمت را تنها کسی میداند که در آسایش باشد و در آسایش بزرگ شده باشد. زبان های بزرگتر از دهان مردم آنقدر دراز شده است که همه چیز را به ظلمت تبدیل کرده است. ولی تنها چیزی که همه چیز را فراموش میکند آنهم در پناه کوهی از غم فقط عادت است ، اما یادمان نرود ترک عادت نیز کار دشواریست. به هر چیز میتوان عادت کرد، برخی از عشق ها نیز عادت است، استفاده بیش از حد موبایل آنهم بدون ضرورت ، مواد مخدر، دزدی، شراب، تهمت، دروغ، ظلم، تجاوز، خیانت، بی راهی، اینترنت و غیره و غیره این ها همه ایجاد عادت میکنندعادت چیست؟ کاری بی مفهوم که ایجاد اختلالات عصبی میکند،‌ گاهی اوقات احساس به بار می آورد، و گاهی اوقات بی حسی ،‌خودخواهی و بی غیرتی به بار می آورد


آیا عادت درمانی دارد؟ تنها راه درمان عادت، عادت کردن به چیزی دیگریست پس معلوم میشود درمانی ندارد، اما میتوان به گونه دیگری درمانش کرد، اگر به چیزی عادت کرده باشی و خواسته باشی ترکش کنی، به عبادت عادت کن، عبادت نه ضرر رسان است و نه سبب میشود که بخواهی دوباره ترکش کنی، زیرا عادت خوبیست و سبب آرامش میشود. و این عادت بهترین عادت در زندگی میباشدآیا عادت ها منفی و ضرر رسان شده میتوانند؟ اگر منطقی فکر کنیم، بله. بگونه مثال: دختری دوست پسری دارد که همیشه با او در تماس است، اما نه او را دوست دارد و نه حسی به او دارد، دختر به دوست پسرش عادت میکند. بعد از مدتی رابطه شان بهم میخورد، و دیگر تماسی در کار نیست. دختر به دلیل اینکه عادت کرده دوباره دوست دیگری پیدا میکند که این عادت بی نهایت بد بوده و ضرراتی از قبیل، بی حرمتی، منحرف کردن، دروغ گفتن، انجام کارهای غیر مجاز، انجام کارها بدون اجازه والدین و غیره را به بار می آورد. یا عادت به مواد مخدر که هر عاقلی ضرراتش را میداند. عادت به آهنگ گوش دادن که سبب ایجاد اختلال برای حافظه میشود و امثال آن


آیا عادت ها مفید واقع شده میتوانند؟ بازهم از دیدگاه منطق بله. عادت به حفظ حجاب که بی نهایت مفید واقع میشود، عادت به تماشای اخبار ، عادت به سروقت نماز خواندن،‌ عادت به راست گفتن، کتاب خواند و غیره این ها همه عادت های اند که مفید واقع میشوندبنأ میتوان گفت: عادت همان دو راهی است که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده و به آنان عقل داده که این دو را  راه را از هم تمیز کنند و راه صحیح را انتخاب کنند، و این در اختیار خود انسان است که عادت های خوب را انتخاب کند یا عادت های بد


!به هر حال عادت چیزیست که هم مفید هم مضر و هم تسکین دهنده است، اگر به عادت مبتلا شدی سعی کن رهای یابیAbout the author

160