آموزش و پرورش برای بانوان افغان

Posted on at


چه خوب است که این مرتبه آمیزش کلمات در هم را از سخنی والا و بس ارزشمند اغاز نماییم. انچه که اگر به درستی و نحو مطلوبی در عمل پیاده گردد، فردای من و تو و همه ئ مان را تصمین می سازد.


هدف از چیزی دگر نیست به جزء از آموزش و پرورش. در تمام مکان ها و دوره های تعلیمی و اموزشی و یا تربیتی، افراد صرف برای اموختن و فراگیری علمی و یا عملی حضور می یابند، تا بر داشته و یا نداشته ئ خویش چیزی اندک و یا فریمان بیافزایند. البته که تمامی اینها بدون روندی کامل و با برنامه ای از پیش چیده شده دست یافتنی نیست.آموزش بر چندین نکته ئ مهم استوار است و کامیابی اش متضمن چند اصل است، همچون: پلان و برنامه ریزی فراگیر و همه جانبه برای تمام دوره ئ اموزشی، مشخص سازی نقطه ئ شروع و پایان هر برنامه و هدف، افرادی با عزم و اراده، داشتن سر رشته ئ قوی در رشته ئ مورد نظر، داشتن امکانات و تجهیزات لازمه برای پیشبرد برنامه ئ اموزشی و بسا موارد دیگر که همه و همه برای رسیدن به مرام و مقصد هر اموزش نیاز است. اموزش برتر، پرورش برتر را به دنبال خویش می اورد، پس عالی است که همه ئ  ما بتوانیم رولی موثر در این روند ایفا نماییم.اموزش بانوان انکس نیز به نحو درست و مطلوبی به پیش روان است؛ چرا که افراد سازنده و سهم گیرنده گانش به هدفمندی کامل مقصد را نشانه گرفته اند و برای رسیدن به هدف والایش هیچ کس از تلاش ارام نمی نشیند، با فراهم سازی امکانات مدرن و مورد نیاز این چنین دوره ای، سعی در ارتقاء دانش این بانوان و علاقه مندان نموده است ولی حیف که در جامعه افغانی ما نظر به دلیل های فراوان؛ گاهی نبود برق، گاهی برگزاری کدام برنامه ای از طرف مکتب، گاهی قطع تلفن و یا اینترنت و دلایلی دیگر از این قبیل؛ رخنه در دوره ئ اموزشی مان را وارد می سازد؛ اما این بانوان افغان هستند که لحظه ای از تلاش در این راهی که خود گزیدند ارام نمی نشینند و از هر روزنه، راه ورودی برای خویش می سازند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


فرشته احمدیان About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160