رسانې او د هغو اغیزی د ټولنۍ په چلند باندی

Posted on at


رسنۍ هغه وسایل دی چی د پیغام٬ مالومات او د اطلاعاتو لیږدلو سبب کیږی. دا توپیر نه کوی چی صوتی اوسی او یا انځوری٬ یو عمومی فرهنګ هغه پوهه ده چی تل د بدلون په حال کی دی. او هره ورځ د نوی حرکت په حال کی دی. هره ورځ د اختراعات او کشفیاتو په نظر باندی چی په نړی کی کیږی او هغو نه بدلون منی. د دغه لپاره چی د یوی ټولنۍ فرهنګ پرمختک وکړی په دغه برخه کی رسنۍ او مطبوعات یو ځانکړی رول تر سره کوی٬ او د باورونو٬ دودونو او فرهنګ پراخ کولو کی ځآنکړی هلی ځلی کوی.د هغه ځای نه چی پوهیږو رسنۍ د ویلو او آوریدلو وسیلی دی او د وخت د تیریدلو سره د هغو نه نظرونه رامنځ ته کیږی٬ او نظرونه د ټولنیزی ټولنۍ پرمختک سبب کرځی. جمعی وسایل دوه ډول دی٬ انځوری او صوتی. د تصویری وسایلو نه کولی د ټلویزیون نه نوم واخلو چی د ننۍ ټولنه کی یو ځانکړی پرمختک لری او سبب شوی چی د خلکو فکرونو بدلون سبب وګرځی. او دا هغه وخت ګټه ور کیږی چی آوریدونکی او ننداره کوونکی د هغو د مثبته او منفی ټکو نه یی ډیره کارونه واخلی.رسنۍ یوازی هغه وسایل دی چی د فکرونو٫ تجربو او سوچونو بدلولو کی ځانکړی رول تر سره کوی. ځینی دانشمندان په دی فکر باندی دی چی د ځینی هیوادونو ستونزی اقتصادی فقر نه دی مګر د هغو د هیواد د خلکو بیکاری سبب نه دی په دغه صورت کی رسنۍ په دغه برخه کی یو ځانکړی رول تر سره کوی او کولی شی د هغو هیواد خلکو افکارو روښانه کولو سبب شی. او هم کولی شی یو ټولنیز حرکت د ټولنۍ پوهی او درک پورته وړلو برخه کی تر سره کړی٬ او کولی یو ځآنکړی اغیزه په خپل مخاطبانو باندی کښښدی او حتی کولی شی د ستونزو بدلون په ټولنه کی شی. ځینی ستونزی چی په ټولنه کی رامنځ ته کیږی او معنوی امور نادیده نیول نه رامنځ ته کیږی چی د ټولنۍ پرمختک نه د دوو خوا نه مادی او معنوی لاری نه کم کوی.د هرات انکس ښځو نورو لیکو لوستلو لپاره کولی شی لاندی لینک وکوری:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post 


عنایت الله مایار About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160