شناخت خداوند

Posted on at


 


                            


خداوند آفریننده تمام مخلوقات است . و انسانها همیشه عبادت خداوند را انجام میدهند تا بتوانند بیشتر به خداوند(ج) نزدیک شوند و او را بیشتر بشناسند. و خود خداوند(ج) در قرآنکریم فرموده است که: من یک گنج پنهان بودم خواستم آشکار شوم انسان را آفریدم تا مرا عبادت کند و به او چنان عقلی میدم تا در جستجو من شود. انسان ها همواره کوشش میکنند تا خداوند(ج) را بیشتر بشناسند و بیشتر به او نزدیک شوندبهترین راه برای شناخت خداوند(ج) وجود خودمان است وقتی به خلقت خود فکر کنیم که چرا به وجود آمدیم؟ از چی به وجود آمدیم؟ و کی ما و دنیا را آفرید؟ میتوانیم بیشتر به قدرت و عظمت خداوند(ج) پی ببریم. و همچنان وقتی دست خود را حرکت میدهیم و یا راه میرویم شاید در نزد مان سوال خلق شود که اینها چطور حرکت میکنند؟ و میتوانیم بفهمیم که چقدر خداوند(ج) بزرگ و توانا است. وهمچنان نعمت هایی که خداوند(ج) برای انسان آفریده تا از آن استفاده کنند نیز راه خوبی برای شناخت بهتر خداوند(ج) است. و یکی از بزرگترین و بهترین نعت ها ذهن ما استوقتی به این موضوع فکر کنیم در نزد مان سوالات زیادی پیش خواهد آمد که چطور یک موجودی که وجودش از گوشت و پوست پوشانیده شده شده است میتواند حرکت کند ،میتواند فکر کند،میتواند به فضا برود،میتواند چیزی را اخترا کند و چطور میتواند اشرف مخلوقات باشد؟وقتی به وجود خود فکر کنیم میبینیم که در تمام بدن ما رگ هایی وجود دارد که خون در آن جریان دارد. چنان رگ هایی که از تار مو هم باریک تر است این چه نوع خلقتیست؟ رگ هایی که شاید ما قادر به دیدن آنان نشویم میتوانند در تمام حصص بدن ما حرکت کنند و باعث زنده ماندن ما شوند. آیا این خود یک خلقت بی همتا نیست؟اشخاصی که به وجود خداوند شک دارند یک بار به وجود خود و اطراف خود عمیق فکر کنند. که چه کسی چنین توانایی را دارد تا همچو موجوداتی را به وجود آورد؟ دیگر نیاز نیست تا کسی به وجود خداودند (ج) شک و یا تردیدی داشته باشدAbout the author

160