صلح

Posted on at


صلح به معنای زندگی کردن مسالمت آمیز بدون تنش و خشونت بر مبنای برسمیت شناختن و قبول نمودن حقوق یکدیگر و احترام متقابل میباشد. صلح وقتی به وجود میآید که عدالت وجود داشته باشد یعنی هر کس به حق خود اکتفا نموده "و به حقوق دیگران تجاوز نکند کسی که حقیقت و هویت انسانها را یکسان می داند" و انسانیت آنها را درجه بندی نمی کند و دیگران را جدا از خود نمی داند و خود و دیگران را اعضای پیکر واحد انسانیت میداند٬ و عمیقا به انسانیت  افراد و انسان محبت می ورزد. صلح در اسلام دارای معنای وسیع تری بوده و آن عبارت است از همزیستی و سازشی که تحت نام "خدا" که عبارت از عدالت و امنیت اجتماعی و عمومی برای همه مردم است روی کره زمین برقرارمی سازد.صدای صلح در قلب همه ما طنین انداز است فضای محبت و دوستی اکنون در کشور ما شگوفایی خاصی دارد و هموطنان با هم آرائی و آرامش کوشش میکنند از همه خشونت ها بدور باشند. دلها بهم پیوند خاص خورده و گذشته های تلخ را به زباله دان تاریخ سپرده اند. صلح است صفا درد است دوا تا قلب ها آرامش روحی احساس کنند. جسم ها با حرکت دینامیک خرابیها را با سازی میکنند.


تجلی صلح کرانهائی تابناک وافق روشن و سعادتمند برای فردای روشن تر است. امنیت و مصئونیت از راه صلح و متارکه تامین میگردد.و همچنین خداوند "ج" میفرمایید "والصلح الخیر" ترجمه:”صلح خیر و نیکی را به با می آورد. اگر در یک کشور صلح باشد تمام مردم آن کشور در رفاه و آرامش تحصیل نموده و به کشور خود خدمت مینمایند و باعث پیشرفت کشور شان میشوند. در کشور عزیز ما طی چند دهه جنگ مردم ما از نعمت صلح محروم مانده اند این باعث شده تا تعداد زیادی از ویرانی ها بر جا بماند و بیشتر مردم از نعمت سواد محروم گردند.پس صلح زیباترین آرزو و آرمان هر فرد یک کشور است


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتواونید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post 


بلقیس حیدریان About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160