پارلمان یا چورلمان افغانستان

Posted on at


یا حق

 

چند روزی می شود که فضا های مجازی و حتی صحبت های مردمی از روی موضوع انتخابات دور شده است چون با پا درمیانی ایلات متحده امریک دو رقیب انتخاباتی با هم دیگر آشتی نموده اند.

ولی موضوع داغ امروز که نقل بازار وخیا بان ها شده است پارلمان افغانستان است که می خواهند برای خود یک امتیاز خاص که واقعا شرم است را تصویب و به توشیح ریس جمهور برساند که یک بودیجه عظیم را در بر خواهد گرفت

خوشحال هستم که دیگر مردم ما بیدار هستند و نمی خواهند که ظلم بالای آنها تحمیل گردد

و حتی شاید دیگر در انتخابات پار لمان شخصی که خود را کاندید می کند نه به خاطر پول وزور بلکه بر اساس صداقت وارد پارلمان گردد.

نکته جالب اینجا است که یکی از وکیلان این را حق خود میداند

ولی هیچ گاه از حق مردم دفاع نکرده است

مرگ بر این خائنین که با خوردن خون های مردم بیگنا ه می خواهند خود را چاق و فربه کنند

امید است تا که این صدا ها شنیده شود و نگذارند تا که این خیانت ملی و جفا در حق مردم کشور م صورت بگیرد

و مال بیت اللمال کشور به ناحق به هدر رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هAbout the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160