به کس چی؟

Posted on at


دو بعلاوه دو میشود پنج


به کس چی؟ 


عبدالله حکومت موازی ایجاد میکند


به کس چی؟


نماینده گان پارلمان غم خود را می خورند


به کس چی؟


مردم باز هم به همان ها رای می دهند 


به کس چی؟


طالبان برار رییس جمهور هستند


به کس چی؟


بعضی ها پروژه فرهنگی می گیرند که فقط پروژه ای گرفته باشند


به کس چی؟


بعضی ها آدم می کشند 


به کس چی؟


بعضی ها تن فروشی می کنند


به کس چی؟


بعضی ها با نام علم بزنس می کنند 


به کس چی؟


بعضی ها با نام دین همان میکنند


به کس چی؟


بعضی ها به نام فرهنگ آن می کنند


به کس چی؟


بعضی ها از قرآن فقط آیه ن را حفظ هستند


به کس چی؟


و


الی ماشاءالله


.


.


.About the author

MuhammadMusaJafari

Muhammad Musa Jafari
Date of Birth: 1988

Subscribe 0
160