من معتادم! نه مجرم

Posted on at


در جامعه که ما زنده گی میکنیم متاسفانه به معتادین به چشم یک مجرم دیده میشود. هیگاه هیچ کس با معتادی کمک نمی کند دست شان را نمی گیرد.هر گاه دست شان را به طرف کسی بخاطر چیزی دراز میکنند با الفاظ زشتی همراه میشوند. اینها همه به خواست خود معتاد نشدند بلکی مشکلاتی چون فقر,  بدبختی, هم نشینی بدمهاجرت وغیرهآنها را به این راه کشانده است پس چی خوب است ما کمک شان کنیم..... چندین وقت پیش خبری شنیدم درباره معتادین که شب ها خوابم نمی برد و همه اش به فکر فرو میروم, موضوع از این قرار بود که گویا در یکی از قریه ها از خانه یکی از خان های محل دوزدی صورت میگیرد.. بالای چند تن از معتادانی که در آن محل زنده گی میکردند شک میکنند بدون اینکه قضیه را جویا شوند معتادهای بیچاره را گرفته و به ستون می بندند و بدون پرسش از آنها خود شان قاضی شده و بی گناه شروع به زدن شان میکنند...... که حتی یکی از آنها از اثر لت کوب ارباب محل تا چند روز از جایش بلند شده نمی توانست زیرا ارباب محل یک زندانی جور کرده و آنجا را مخصوص به شکنجه دادن معتادین قرار داده است آنقدر به بی رحمی معتادان را شکنجه داده است که دیوار هایش پر از خون است


..


..اما افسوس کسی پیدا نمیشود در مقابل این بی عدالتی ها قد علم کند و مانع شود... حتی بعضی از انسانها هستند که از بی عقلی خود با شنیدن شکنجه معتادین  احساس رضایت کرده و قاه قاه می خندند ..اما کجاست حقوق انسانی که خداوند به انسانها اعطا کرده است....چرا؟ ما باید اینطور ظالم باشیم بدون اینکه جویای مسئله بشویم بخاطر اینکه نام معتاد برایش  رقم خورده او را مجرم بدانیم .... آیا خداوند را خوش می آید بجای اینکه دست برادر مسلمان خود را بگیریم بر عکس  او را درداخل چاه ببینیم و بی خیال بگذریم.....نخیر چون ما باید برایش کمک کنیم تا در چاه که افتاده غرق نشود بلکه بتواند خود را نجات دهد


 About the author

bhnamali

i am afghan. i am from Afghanistan in the herat city.
i am student in the amir ali Sher naway school.

Subscribe 0
160