حقوق زن در جامعه

Posted on atمقام و موقعیت زن در جامعه بشری ارج نهادن به او به عنوان رکن مهم خانواده انسانی فرصت دادن به اوبرای اعمال اراده و نظر در مسایل شخصی و اجتماعی و رفع تبعض های گوناگون در حقوق و امتیاز بین زن و مرد مساله یی است که در طول تاریخ بشری همواره مطرح نموده استزنان همیشه این احساس رو داشته اند که برخی از مردان حقوق آنان را محترم نشمرده به منزلت انسانی شان که همپایه مردان است.توجه نکرده به خصوص در اذاره امور جامعه به آنها فرصت مشارکت وابراز نظرواعمال اراده را ندادند.در زمانیکه روزنه بروی زنان گشوده شد.وتعلیمات وروش عملی پیامبر زمینه را برای تغیر طرز تفکر رایج و رفتار معمول را با زنان ایجاد کرده بود.می بینیم برخی زنان به طرق مختلف در مقام اعتراض به وضع حاکم بر آنها و گرفتن حقوق واختیارات بر میآید قرآن کریم مرد وزن را ار لحاظ خلقت از یک جنس ودر اصل وگوهر انسانی یکی میداند


         .


در هیچ جا به خلقت انسان اشاره یی به کامل بودن مرد.ونقایص زن دیده نمی شود.چنانچه در قرآن شریف آمده(ای مردم بپرهیزید وبتسید از خدای که شما را از نفس واحد آفرید وهمسرش را از او خلق کرد.


واز آدو مردان وزنان زیاد منتشر کرد انسان موجود اجتماعی است.که هرگز نمی تواند در زندکی مطلق زندگی نماید.و یک رابطه عاطفی بین انسان ها است.که از نسلی به نسل دیگری انتقال می کند. در جهان امروز حقوق زنان بخش انفکاک نا پذیر حقوق بشر است


.


واگر زنان به حقوق مشروع وقانونی خود نرسند صحبتی از تآمین حقوق بشر نیز نمیتواند در میان آید وپذیرفتن دین اسلام از یک زن شروع شده است.


آیا میدانید نخستین شهید را اسلام کیست؟باز هم زنورسول الله می فرماید.زنان درنزد شما امانت خدایند احترام انها را داشته باشید


نگارنده:رقیه اکبری.


 

 


About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160