(( گیرای جنگ در افغانستان))

Posted on at


(( گیرای جنگ در افغانستان))


این بارمی خواهم نظر گزرای بیند ازم به دوران گز شته های دورو نزدیک که در تاریخ افغانستان ثبت و درج شوده است. وهمه ساله از این روز یاد آوری های به عمل میآ ید که خون ما کوچکان علم وادب را به جوش می آورد .ومارا به گذاشته های
تاریخ افغانستان می کشاند


.


پس همان گونه که از عنوان این مقاله بر می آید قلمروپژوهش در این نوشته کوتاه تاریخ ونسل گذ شته است.که تا حال هرسال تاریخ تغیرمی کند .ولی حرف های گذشته و جنگ هاوا ختلافات گذ شته هیچ تغیری نمی کند.وتا آن وقتیکه اففا نستان صاحب علم عرفان زیاد باشد.تاریخ افغانستان همیشه زنده خواهد ماند.چون در هر نوشته ای از کتاب تاریخ افغا نستان پیش از میلاد وقبل از میلاد ارائه شده است


.
پس مانباید تک تک جنگ های افغانستان رانادیده بگیریم چون باید دربارهجنگ های همچون 24حوت7ثور 8ثور و جنگ های چندده ای قبل که برای ما جوانان علم دوست تاریخ وطن مان رابیان می کند.معلومات کافئ داشته باشیم.
و افغانستان کشورسیت که همیشه شایده جنگ های پی در پی است.
که هرجنگ باعث شده که صدهاهزارتن ازمردم رنج دیده ای وطن که سرخود را درراه وطن فداکردند به شهادت برساند.
وکشت وکشتارهای زیادی رابه بار بیآورد


.
امروزچرا!هشت ثورصاحب چنین حملات شده بود.
چون اختلاف یکه دربین شان افتاده بود.
بیگانه گان ازآن سواستفاده کردند.
وافغانستان را به نابه سامانی هاونا بودی هاکشاندندوقفر وتنگ دستی را در بین وطن ودوستان وطن بوجودآوردند.
مثلآ : در هشتم ثور سال 1373اختلافات که بین برهان الدین وگل بدین بوجود آمد . تعصیر منفی بالای مردم و وطن گذاشت . چون که طالبان از این موقع استفاده کرده
افغانستان راتحت تصرف خوددرآوردند


.
تنهادوولایت ماندکابل وپنجشیرکه بلاخره طالبان باتکبیربلندبه سمت کابل رفتند.
همرابااحمدشامسعودکه سرکرده مجاهدین بودجنگیدید.احمدشاه مسعودعقب نشنی کردوبه پنجشیررفت وسرکرده طالبان ملاعمرهمراباگروهی ازطالبان کابل راهم به تصرف درآوردند.وپنجشیرماندولی هرگونه که جنگیدند نشد ونتوانستند که پنجشیررابگیرند دراین جنگ ازجمله مجاهدین که بخاطروطن کفن راقبول کردند. شهیداحمدشاه مسعود؛داکترعبدالله عبدالله؛ امیراسماعیل خان ؛ مرحوم جنرال محمدقسیم فهیم وهزاران تن دیگرنیزازجمله مجاهدین باافتخاروطن می باشند.که سروجان خودرادررا وطن خودبعضی شان شهید کردند.وبعضی دیگری شان تابه حال برای خدمت به خودتلاش وکوشش می کنند.پس مادیگرازاین قسم جنگ های پی در پی ؛خونریزی های گوناگون ؛ قتل های بی رحمانه و به شهادت رساندن اشخاص بزرگ یاعالم دین وتجاوزهای جنسی بالای کودکان به تنگ آمدیم.ودیگرنمی خواهیم شاهده همچین حادثات ناگواروپرهیجان باشیم بلکی بجای جنگ؛صلاح؛تپ؛تفنگ؛نابسامانی های قربت وغیره کارهای ناگزیر! صلح وامنیت رادروطن خواهانیم.وآرزوی تک تک ماجوانان وکودکان وطن! آرامی ؛آسایش؛ رفاه وصلح دروطن می باشد


.
و اشخاص زیادی در این راه سر خود رافدا کردند و کالای ننگ را برتن کردند.وازوطن خودوفاع کردند.ولی مادیگرجنگ نمی خواهیم صلح وآرامی رامی خواهیم.
{ماصلح می خواهیم جنگ بس است}
ماهمبستگی بیگانه گان رامی خواهیم نه جنگ واختلاف پس به جای صلاح دردستان کوچک وبزرگ خود کتاب و قلم را بگیریم . تا بتواند وطن پیشرفت کند و صلح و آرامی به و جود بیآید .
اAbout the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160