چشمه زندگی

Posted on at
چشمه زندگی
اینکه منتظر کسی باشی که هر لحظه امکان دارد با دسته گلی وارد زندگی شود وهمه نا امیدها را ازتو دور کند ودر مقابل هر تیر برای تو مثل سپری باشد که تو را ازدرد محافظت کند طوری که حتی لحظه دوری او تو را پژمرده میکند

 


 
ویا اینکه تمام عمر تو در انتظار کسی سپری شود که هرگز نخواهد امدو امیدی برای برگشت او نیست اما هرگز انتظار کشیدن برای او را رها نمکنی وهر روز بیشتر در خاطراتش غرق میشوی
 
جای که راه رسیدن به ارزوها راه میابی وپرواز در اسمان زندگی ودیدن شگفتی های ان ودین اینکه   

 
لحظه که همه ارزوهای مان از هم میپاشند وترس ها سراسر وجود مان را میگرد ودیگران چه که حتی از خود ورویای ها ی خود میترسیم ونرسیدن به انها ما را در پیشگاه مرگ تدریجی قرار میدهد

 


وهر لحظه رویای جدیدی جان میگیرد رویای که زنده بودن را تضمین میکند البته زنده بودن واقعی نه اینکه مثل یک مترسک باشی که زندگی تو را به خواست خود بالا وپایین ببرد
 
وقتیکه به دنبال این میگردی که خود را بشناسی وبه زندگی خود جان تازهای ببخشی سوال های متعدد پیدا میشود که اگر تمام عمر خود را وقف پیدا کردن انها کنی بازهم کم است
 
وزمانیکه دیگر خود را نمیشناسی حتی زمانیکه خود را در اینه میبینی وترس از خود پیدا میکنی واخر کا رتنهای  
 About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160