مسئولیت جوانان در برابر جامعه

Posted on at


جوانان در مقابل جامعه مسؤلیتهای برجسته ای دارند همین جوانان هستند که سرنوشت یک کشور را تعیین میکنند. وقتی یک کشور رو به آبادی و پیشرفت سوق میخورد که جوانان آن از سطح فکری عالی و کردار شائستۀ برخوردار باشند. و تعداد افراد بیسواد، جاهل وبی منطق محدود باشد. مردم کشورهای پیشرفته که امروز بزرگترین دست آوردها را به دنیا ارزه نمودند ونام کشورشان را از روی ترقی به دنیا روشن نگهداشتند صرف به این خاطر که آنها به کودکان و نوجوانان خود آموختن و یاد گرفتن را یک اصل واجب وضروری میدانند و تا آخرعمر مطالعه کردن و افزودن به سطح معلومات خویش را یک وظیفه میدانند. آنها به خود و خانوادۀ خود اعتماد کردن به نفس را یاد میدهند واز بیکاری و وقت هدر دادن بیجا وخیانت کردن به جامعۀ خود متنفراند. جوانان خلاق، کشور وجامعۀ متفکرو توسعه یافتۀ را ببار میآورند. جوانان باید مسؤلیت های خویش را در قبال مردم وجامعۀ خود بدانند برای ترقی و پیشرفت کشورشان همیشه کوشا باشند. تا زمانیکه میتوانند، بیاموزند و بیآموزانند و درست عمل کنند. از اعمال ناشائست بپرهیزند وبه حقوق خود و دیگران احترام بگذارند قبل از انجام هرعملی، نخست عاقلانه فکر ومشورت کنند بعد تصمیم بگیرند. همین جوانان هستند که ستون های استوار یک جامعه را تشکیل میدهند و میتوانند یک کشور را قله های ترقی ارتقاء دهند ویا به پست ترین مکان شکست ونابودی فرو ببرند.جوانان باید زیادتر از قشر دیگر جامعه از احکام اسلامی و حقوق انسان در برابر خود، خدا ومردمش مطلع باشند. جوانانیکه دوستان شان در برابر آگاهی دین وایمان سستر وضعیف تر هستند وظیفه دارند که آنها را بیشتر متوجه وآگاه کنند البته به روش درست ورفتار نیک تا که علاقمندی فرد مورد نظر هم در این موارد بیشتر شود وزودتر درک کند. شخصیت و اخلاق یک جوان باید برایش خیلی مهم وبا ارزش باشد تا که از روی احترام به شخصیت خود به دیگران مقام وحقوق دیگران ارج نهاده وآیندۀ جامعه خویش را از آبادی و آزادی منور گرداند.
About the author

160