(( حجاب یک زن مسلمان ))

Posted on at


                                           (( حجاب یک زن مسلمان ))


 


اولتر ازهمه ثناوحمد خداوند یکه انسان را در روی زمین اشرف مخلوقات والگوی برای ظاهر کردن . حقیقت آفریده موضوعه را که من تهیه نموده ام عبارت از ! حجاب یک زن مسلمان از نگاه ار شادات دین مبین اسلا م وسنت نبوی می با شد


.


اما ! جا ی تا صف است که در بین جا معه ما بی حجابی یک حنعنه ملی گرد یده وخواهران گرامی میگو یند .


که خداوند متعال چنین سخت نیآ ورده است:


وبدون کدام دلیل هر چیز را از دهن شان بیرون آید می گویند:


چنا نچه رسول الله (ص) می فرمایند:


زنهای هستند . که سرتا به پا پوشیده اما ! لوخت وبرعنه هستند. وآن زنها کسا نی اند. که لباس چسپ ونازک می پو شند


ودر آخراز شماخواهران گرامی می خراهم تا به آنچه که من برای شما در رابطه به حجاب مطا لبی را که ارائه نموده ام .در راه عمل پیاده کنید وبه د یگران برسانید.


 


 


 


 


 


 


                            About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160