زندگی زیباست

Posted on at


زندگی زیباست


زندگی زیباست باتمام خوبی ها وبدی ها باتمام مشکلات ،این بسته گی به دید
انسان دارد که که به زندگی ازچه دیدی نگاه می کند.درزندگی تنها خوشی ها
وخوبی های آن زیبانیست ،بلکی غمهاومشکلاتش زیبا است زندگی زمانی برای
انسان زیبا است که تمام امور زندگی خودرا طبق یک برنامه ریزی منظم به
پیش ببردآنگاه است که فرد زیبای زندگی رادرک میکند.وامااگر زمانی که
زندگی را مطابق بابرنامه ریزی منظم تنظیم نکند که همه کارهای اوشوریده
ودرهم وبرهم باشد آن وقت است که فرد احساس خسته گی نموده وزندگی
برایش خوشایند نیست .زندگی دارای چهارفصل است که یکی ازدیگریزیباتر ومنبع خوشی وامید به زندگی اند.طبیعت اززیبای های دیگرزندگی
است که هرکدام اینها نمادهای اند که که زیبای زندگی رانشان میدهد .گذر
زمان وروزگار زندگی را در معرض تغییرات وتحولات زیادی قرارمیدهد
که گاهی این تغییرات برای انسان خوشایندوگاهی بسیارتلخ است .اینجاست
که انسان باید خودرا باهرشرایطی وفق دهد .تازندگی برای اوبی معنا ویا
هم خسته کن نشودزندگی زیبااست بایدازآن کمال لذت رابرد


.About the author

160