تهاجم فرهنگی چی است وچی تاثیر بر فرهنگ جوامع دارد

Posted on at


 


انتقال معانی در بین نظام های فرهنگی همیشه در محدوده های مجاز به دوجانبه وداوطلبانه صورت می گیردممکن است جریان انتقال معانی طوری باشد که طی آن معانی اصلی یک نظام فرهنگی مورد تهاجم قرار گیرد.هر گا انتقال فرهنگ یک جانبه،غیر داوطلبانه،وسلطه گرانه باشد به نام تهاجم فرهنگی یاد می شود.


در زمان حاضر با پیشرفت صنعت وامکان انتقال معانی از طریق امواج وخطوط تلفون ،تخریب فرهنگ جوامع دیگر ابعاد تازه یافته وبعضی کشور ها بااستفاده از این عوامل امکان تهاجم به فرهنگ های دیگر را به شکل وسیع تر به دست آورده اند،بر خلاف مبادله فرهنگیکه در آن نظام های فرهنگی تر بیه می یابند وتغیرات آنها موجب شکوفائی بیشتر می شود، در تهاجم فرهنگی ،ارزش های اصلی نظام های فرهنگی مورد ارزش های اصلی نظام های فرهنگی واقع می شوند واین امر به معنای از بین رفتن نظام ها است.


مقابله کمونیست های شوروی سابق با نظام فرهنگی مسلمانان در آسیای میانه ومنطقه قفقاز نوعی تهاجم فرهنگی بود که از همه امکانات از جمله قدرت نظام وتبلیغات استفاده شده تا ریشه ها دین را در این منطقه نا بود کنند.


امروز کشور های غربی در پی آن اند تا فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ های پشتاز بر جوامع وملل دیگر تحمیل نمایند . 


در شرایط کنونی جامعه ما بیش از حد نیاز مند فعالیت های فرهنګی است،باید که فرهنګ خودرا باز سازی نما یم .هر کس به اندازه توانش به این باز سازی کمک کند چون فرهنګ نمینده ګی از دست آورد های نیاکان ما می کند .


امروز ما موظف ایم که مردم خود رااز نظر فکری تغذیه کرده بینش های صحیح اسلامی را به آنها ارایه دهیم وارزش های اسلامی را ترویج دهیم .


 About the author

160