فرهنگ سازی

Posted on at


فرهنگ سازی یکی از وضیفه های اساسی دولت می باشد تا که فرهنگ کشور به بحران نرود و اگر این کار انجام شود عواقب بدی دارد چون دیگر ارتباطات ازبین می رود و اجتماع دچار هرو و مرج می گردد و اهداف سیاسی اقتصادی کشور های که این کار را می کنند در کشور پیاده سازی می گردد به طور مثال اگر بیایید به تلوزیون های افغانستان نگاهی بیاندازیم در اویال همه گی شروع کردن به نشان دادن فیل مها ی هندی که این خود باعث شد لباس های هندی به سطح بالای در کشور خرید وفروش شود و از طرفی با نشان داد عمل اختطاف باعث شد که در جامعه ما نیز این امر پیدا کند ومارا به یک مشکل بسیار بزرگ مواجه سازد 


 


وحالا باز تمامی شبکه های افغانی به سوی فیلم های ترکیه ای رجوع کردند که باز همین امر باعث گردیده است تا که مردم باز برای خریدن لباس ترکیه ای  شروع کنند و از طرفی فرهنگ رفیق بازی بین دختر و پسر را رواج داده و این طور وانمود کنند که این کدام مشکلی ندارد خوب هم وطن عزیز حال که وزات اطلاعت و فرهنگ ما کاری در این راستا انجام نمی دهد این وظیفه ما است که با نگاه نکردن این فیلم ها آنها را تحریم کنیم و نگذاریم که فرهنگ کشور های دیگر به آسانی بالای ما تحمیل گردد 


 


 


 


 


 


.


.About the author

160