تعصب مذهبی

Posted on at


تعصب مذهبی یکی از امور زشتی است که حتی بسیاری از مردم را به کفر کشانیده است.


هر گاه سوال شود که چرا فریش که از اقارب حضرت محمد (ص) بودن مانند مردم یثرب به شکل دسته جمعی مسلمان نشدند و چرا اهل یثرب فورا دعوت حضرت محمد (ص) را قبول کردن و وطن خود آماده پذیریش دعوت اسلامی و تاسیس دولت اسلامی ساختند؟
جواب بسیار ساده است و آن اینکه یهودیان با وجود اینکه خود شان در یثرب مردم را به آمدن پیامبر خوشخبری میدانند، زیرا در کتاب خود خواندن بودن و علمای شان خوب میدانستند که آخرین پیامبر در منطقهء‌ حجاز ظهور میکند، یهودیان غرض استقبال این پیامبر به یثرب مهاجر شده بودن و مردم را دعوت میکردند که آمدن این پیامبر به دین مقدس اسلام مشرف شوند و به این گمان بودن که آخرین پیامبر از قوم آنان خواهد بود زیرا اکثریت پیامبران مربوط بنی اسراییل بود ولی وقتی پیامبر ظهور نمود و متوجه شدند که این پیامبر از عرب است همان تعصب جاهلانهء شان به حرکت آمده حق را نپیذیرفتند و خود شان بعد از آمدن پیامبر (ص) کافر شدند.....
اکنون بعضی از تعصبات مذهبی و قومی مانع اساسی پذیرش حقیقت ما میباشد و بعضی از اشخاص متعضب فکر میکنند که بسیاری از بدعت جزء‌ حقیقی مذهب آنان است در حالیکه با مطالعه درست خواهند یافت که این امر خرافات و بدعت ها را رهبر مذهب شان نیز بد گفته است و از انانرا منع نموده است.
اکنون در کشور ما مانع اساسی مبازره با بدعت ها همین تعصب است که بعضی ها به عوض اینکه حقیقت های مذهب خود را درک کنند، خود را حنفی دانسته و بعضی از کار های زشت را انجام میدهند و وقتی برای شان این بدعت ها بیان گردد فوراً به اساس تبلیغات بعضی از دشمنان اسلام و یا جاهلان متصعب میگویند که این نظریه و هابیت است.
در حالیکه مسلمانان حقیقی سعی و تلاش میورزد که حق را بپذیرت و حتی هرگاه این حق در مذهب دیگری هم باشد، آنرا قبول میکند.
بسیاری از بدعت توسط احادیثی به دین داخل میگردند که به اشکال مختلف توسط دشمنان اسلام و یا هم بعضی پیروان متعصب بعضی از مذاهب پخش شده است. اشخاص وجود دارند که در روایت احادیث هیچ دقت نکرده است و حتی حدیث صحیح را از حدیث موضوع اینگونه اشخاص عادت دارند که در مقابل مردم بسیار شیرین زبانی میکند و دل همه را خوش میسازد و حتی در گفتن حقیقت ها همیشه از آنچه مردم آنرا خوش ندارند جلوگیری میکنند زیرا هدف شان رضایت الله (ج) نه بلکه هدف رضایت مردم است تا از آنان استفاده نمایند.About the author

160