افراد سالم جامعه سالم

Posted on at


اگرمیخواهید جامعه سالم وعاری از فساد داشته باشید، پس باید افراد سالم جامعه باشید، افراد سالم چگونه افرادی هستند؟ افراد سالم درجامعه آنهایی هستند که از قوانین جامعه پیروی میکنند، هیچ تفاوت قومی ومذهبی را در بر هم زدن  نظم و قوانین جامعه نمی پذیرند بلکه آنها میگویند، ما یک جامعه واحد هستیم «چرا که میگو یند تفرقه انداز حکومت کن» آنها هیچ تفرقه را در جامعه خود  حکم فروا نمیکنندآنهای که به دیگران احترام دارند شفقت ومهربانی برای کودکان، بزر گسالان، یتیمان، غریبان  و هم نوع آنها دارند. آنها نظم ونظام جامعه  را خوب می دانند، هستند افراد سالم جامعه آنها می توانند داشته باشند جامعه سالم چرا که افراد سالم جامعه سالم، ما چگونه  می توانیم یک جامعه سالم در آینده داشته باشیم؟ ما  که میتوانیم آنها را افراد سالم جامعه ذکر نماییم


.وقتی  میتوانیم جا معه سالم داشته باشیم که خودما یک خانواده سالم ویک فرد سالم باشیم اگر توانستیم چشم خود را ازنامحرمان،  زبان خود را ازدروغ وگفتن حرفهای که خلاف شرعیت اسلامی است  نگهداریم، می توا نید یک فرد سالم باشیم ؛ یک بخشه دیگر  فرد سالم بودن آن است  که بتوا نیم  با دیگران کمک  وهمکاری کنیم، بطوره مثال درخانه با مادر، در مکتب با هم صنفان، درشهر با شهروندان  کمک وهمکاری  داشته باشیم ؛ افراد می توا نند از طریقه برنامه های مفیده  رادیویی و تلویزیونی کارهای  که به یک جامعه مفید واقع است انجام دهنیم، پس درنتیجه گفته می توانم افراد فعال بین سن 18تا65 سال هستند. که میتوانند  در مورد کارها یکه به یک جا معه مفید واقع  است تصمیم درست را بگیرند،  جامعه وقتی  سالم است که افراده سالم درآن زنده گی کنند، افراد سالم آنها ی اند که  به حقوق جان، مال، ناموس دیگران مورده تجاوز ودست درازی نکنند، پس کوشش کنیم تا یک فرد  نمونه والگویی برای دیگران باشیم.  به امید این که  در افغانستان  یک جامعه سالم داشته باشیم


  About the author

160