علی ای همای رحمت

Posted on at


برو اي گداي مسکين در خانه‌ي علي زن


که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را 


بجز از علي که گويد به پسر که قاتل من


چو اسير تست اکنون به اسير کن مدارا


بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب


که علم کند به عالم شهداي کربلا را 


چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان


چو علي که ميتواند که بسر برد وفا را 


نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت


متحيرم چه نامم شه ملک لافتي راAbout the author

MHS31

Born in Afghanistan, Ready to ....

Subscribe 0
160