ماه مبارک رمضان!!

Posted on at


ماه مبارک رمضان!!


قسمیکه ازنامش پیداست ماه مقفرت,ماه آمرزش گناهان وماه مهمانی خداونداست.دراین ماه تمام مسلمانان روی زمین خاص برای خداوندمتعال روزه میگیرن وعبادت خداوندجرامیکنند.هرسال ماه یکبارمسلمانان درسراسرجهان روزه میگیرن.این ماه ماهی است که انسان ازهرقسم گناه پاک میباشد.دراین ماه خداوندبرای بنده های خوددرتوبه رابازگذاشته ودردوزخ رابسته کرده است.تابنده هایش بتوانندگناهانیکه درطول یک سال انجام دادن ازاوطلب مقفرت نمایند


 


.


قرآن پاک که بزرگترین معجزه حضرت محمد(ص)میباشددرشب دراین ماه نازل شد.واین شب رابنام شب قدریادنمود.خداوندجفرموده است شب قدرشبی است که ازهزارماه بهتراست.دراین شب تمام فرشته ها به امرخداوندبرای انجام دادن هرکاری برای مسلمانان تاطلوع صبح ایستاده هستند. تا هر خواهشی که ازخداوندپاک داشته باشندالله متعال آن رابرآورده سازد


.


پیامبربزرگ اسلام حضرت محمد(ص)فرمودند:کسی که ماه مبارک رمضان راروزه بگیردچشم,زبان وگوش هایش روزه باشدخداوندبزرگ گناهان گذشته وآینده اش رامیبخشد.ولی جای افسوس است که امروززیادترازمردم به گفتارروزه دارن نه به عمل.ماننداینکه دروغ میگن,غیبت میکنند,به طرف نامحرم به چشم بدنگاه میکنند,دزدی میکنندوغیره کارها.که خداونداین قسم اشخاص راهرگزنمی بخشد


وآنهارابه بدترین عذاب مواجه میسازد.به تمام مسلمانان لازم است که برعلاوه اینکه روزه میگیرن بایدبه اشخاص فقیرهم کمک نمایندوازحال واحوال همسایگان خودباخبرباشند.تاکه هم اجرثواب دراین دنیاوهم درآخرت کمایی نمایند


.About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160