زندگی

Posted on at


دید شما به زندگی چگونه است این بسیار مهم است چون اگر بخواهید انسان موفقی در تمام مراحل زندگی باشید باید سعی نمایید دید متفاوتی به زندگی داشته باشید


 


چه بسا افرادی هستند که در یک نوع زندگی و نوعی  امکانات هستند ولی یک فرد بسیار پیشرفت می کند ولی فرد دیگر همیشه از اوضاع خود می نالد و ناراضی استبه صورت مثال در شهر برای تمامی مسافرین معروف شده بود که  تاکسی رانها آن بد خلق اند ولی شخصی که برای اولین بار به ان شهر سفر کرد و وقتی موضوع را دید تاکسی خرید و زمانی که مشتری را سوار می کردچنان برخورد نیک وشایسته انجام می داد که اشخاص خیال می کردند تمام چیزهای که در مورد این شهر شنیده اند دروغ است ویا به شهر اشتباهی رسیده اند و این مضوع باعث می شد که افراد شماره این تاکسی ران را بگیرند و تا زمانی که در ان شهر هستند به او حتی تلفن می زدند


و همی امر باعث شد که کسب کار خوبی را به هم بزند و چندی خدمات  تاکسی رانی به وجود آورد و تمامی افراد ی را که استخدام می کند را به همان نحو اموزش بدهد و جامعه ای را تغییر بدهد


پس تو چنان باش تا جهان را دگر کنی نه اینکه منتظر باشی تا دیگران تو را دگر کنند


تمام


 


 


  


 


 About the author

160