تغییر در سیستم عبادات ها بخاطر رضایت مردم

Posted on at


یکی از دامهای خطرناک شیطان تغییر در شکل و سیستم عبادات میباشد، تا شخصی عملی را انجام دهد، و به فکر خودش که عبادت نموده است،‌و با بسیار اخلاص آنرا انجام دهد، ولی آن عمل بدعت و ناروا بوده به عوض اینکه برای انجام دهنده، ثواب حاصل گردد بر عکس گناه نوشته شود، و این دام شیطان بسیاری از مردم را شکار نموده است.
در قرآن کریم از فریب کاری شیطان بسیاری قصه ها حکایت شده است، تفسیر طبری میگوید: الله (ج) میفرماید:‌که کسانی فلاح نصیب میشوند که در نماز شان خشوع نمایند، و خشوع عبارت از ذات نمودن خود در مقابل ذات پروردگار میباشد، که اطاعت از وی صورت میگیردد، همچنان ایستادن شان به همان شکلی که الله (ج) امر نموده است و میگوید: که این ایت شریف الله (ج) هنگامی نازل شد که مردم در نماز بطرف آسمان نظر میکردند، بناء با این آیت ازین کار منع شدند.
از سخنان طبری عبارت از انجام دادن عبادت به همان شکلی است که الله (ج) امر نموده اند.
در نماز حتی از نظر کردن به طرف آسمان مسلمانان منع شدند.
خشوع، تواضع، آرامش، حفظ نظر، حفظ اعضای بدن، در داخل نماز از صفات حضرت محمد (ص) و پیروان آنان میباشد، ولی شیطان خوش ندارد که کسی عبادتش را با خشوع انجام دهد. بناً برای تغییر این اصل اسلامی شیطان در کمین است علت گمراهی قریشان همین بود که انان با گذشت زمان، بدعت های را در عبادات خود داخل نمودند، و خشوع و تواضع از عبادت شان برداشته شد.
یکی از این بدعت های خطرناک داخل نمودن چک چک و اشپلاق در نماز بود، قرآن کریم نماز قریشیان چنین بیان شده است: قریشی ها به کعبه به شکل برهنه با اشپلاق و چک چک طواف مینمودند.
مشکل قریشی ها زمانی آغاز شد که شکل عبادات را تغییر دادند، لباس عبادت را نیز تغییر دادند، نماز را از شکل خشوع و تواضع به شکل چک چک و اشپلاق کشاندند، و لباس حیاء را به فرهنگی مبدل نمودند.
امروز نیز همان بدعت های قدیمی دوباره رواج یافته بسیاری از کسانیکه از قرآن و سنت بی خبرند، میخواهند با موسیقی رقص و حرکت های عجیب و غریب، عبادت کنند.


 


 
About the author

160