خشونت علیه زنان

Posted on at


خشونت چیست؟خشونت راکی به وجودآورده؟چراامروزخشونت زیادترعلیه زنان است؟چراخشونت باعث شده که زنان ازترقی وپیشرفت بازبمانند؟آری این همه سوال ها درذهن زنانی است که خشونت باعث شده که آن هاازتحصیل وپیشرفت بازبمانند.وهمچنان خشونت درددل های زنان بیچاره رادردلشان نگهداشته است.وازهمین خاطرجرعت گفتن آنراندارند.امروزکشورهای است که خشونت رانمی شناسندوحتی به کلمه خشونت هیچ آشنایی ندارند.ولی افسوس زنان ماتاکه اسم خشونت به گوش شان میرسدتمام وجودشان به لرزه شده وعرق های شان ازشدت ترس مانندآب روان شروع به ریختن میکند.خشونت تنها کشتن,خودسوزی,ویازدن نیست بلکه خشونت ازطریق صبحت کردن تندهم صورت میگیرد.زیادترخشونت هادرقریه جات میباشدوعلت آن بی سوادی وکم بودن طرزوفکردربین اشخاص فامیل میباشد


.


دین مبین اسلام خشونت علیه زن راهیچوقت نپذیرفته وکسانیکه بازنان خودباخشونت رفتارمینمایندآن هارابه عذاب سخت مواجه میسازد.وخشونت رایک پدیده شوم وزشت می داند.بعضی ازخشونت هادرافغانستان ازدواج های پیش ازوقت وازدواج های اجباری میباشد.که این ازدواج هاباعث شده که هم زن وهم مرددربین شان مشکلات های زیادی به وجودبیاید


.


باوجودیکه خشونت علیه زنان زیاداست ولی هنوززنانی هستند که باوجوداین همه مشکلات توانستن ازصبروحوصله مندی زیادی کاربگیرند.واین جای خوشحالی است که عده یی میتوانندازحق وحقوق خوددفاع نمایند.پس مابایدکوشش کنیم که خشونت علیه زن راازکشورخودریشه کن بسازیم.ونگذاریم که دیگرزنان کشورمارنج بکشند.وآزادی که حق شان است به آن برسند.About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160