به امید زنده گی کردن

Posted on at


 


هر انسان درخود گنجینه دارد.که درآن گاهی غم ها وگاهی هم شادی ها قفل می شوند واین گنجینه می تواند راه هروکامیابی ها باشد فقط باید آموخت که بدون کلید نمی توان آنرا باز کرد .آ


ن کلیدآزادی فکری می باشد ما باید فکر خود را به خیالات سر پیچ نکنیم و از شیوه های تازه ی در پوشش آ ن استفاده کنیم هر انسان به همرازی ضرورت دارد که برای باز کردن این گنجینه از آن کمک بگیردهر چی دور اندیشی دور زاد باشی‌ انگار دیوار های آسفالت تر کردی .پس باید آنرا در میان گذاشت تا عاشقانه ودوستانه یازش کرد.هیچ گاه حرف های که برای امروز داری به فردا نگذار شاید زمانی باشد شاید گوش کننده نباشد .


همیشه از خود دفاع کن حتیٰ اگر در زندان بودی به این فکر نباش که من آزاد نخواهم شد نه فقط. به آینده ات بنگر. بعضی ها رازها ی گنجینه را بر میله ها ودیوار ها زندان بسته اند.نا امید ولی با خردان رازها را بز پرهای کبوتربسته است به امید سلطان خویش کوشش کن در میان همه ما یه آرامش قلبی همه باش تا پر گشای هر کبوتر باشی بعضی ها آنقدر خاشگر اند که درمیان همه بی ساز وبی بهره اند .


همیش آبی روان باش که همه تشنهء دیدار تو باشند از گنجینه ات محافظت کن اگر در اقیانوس آرام هم بودی به فکر آرامش نباش قدم بگذار بر حریم اش ببین چشمهایت به راز های خواهی افتاد که بار دیگر با گنجینه نه خواهی رفت.


 


 


 


 


 


پAbout the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160