وحدت

Posted on atوحدت یک دستور ازطرف پروردگارهستی است :


خداوند(ج) میفرماید : هم اکنون شکل تنها ودین تنهای شماآیین بی مثال اسلام میباشد ومن تنهاآفریده شما هستم و تنها من را عبادت کنید و در جای دیگر میفرماید : همه شما با وحدت کامل پیرو فرمان خدا و رسول خدا باشید وهیچوقت مسیر خلاف را پیش نگرید چونکه ضعیف و ناتوان شده و قدرت شما نابود میشود،باید باصبروحوصله باشید چونکه خداوند(ج) با اشخاص باصبراست.


وحدت برای ایمان لازم است :


حضرت محمد (ص) میفرماید : مسلمانان در مهرومحبت نسبت به یکدیگر به مثل بدن انسان است که هرگاه یک بخش بدن دچارمشکل میشود دیگراعضای بدن باآن همدردی کرده و تب مینمایند.


وحدت برای تمام جهان ارزش خاص خودرادارد :


وحدت یک ارزش خاص درتمام نقاط جهان دارد که قاعده وقانون های آن درتمام بخش های حاکم میباشد،که همبستگی میان جهان،انسانها و زندگی انسانها میباشد که براساس وحدت صورت میگیرد که اگر وحدت وجود نداشته باشد نظم و ثبات هم وجود ندارد.همچنان وحدت در اسلام ارزش خاص خودرادارد :


این واضح است که تمام تعلیمات دین مقدس اسلام با تمام روش و قانون های آن تطابق دارد نال شده است و به شکل طبیعی به وحدت بشردوستانه ارزش خاصی قائل شده است.


یک آیه در قرآن کریم آمده است که میفرمایید :  ای انسان ، ما شما را از جنس مرد و زن آفریده ایم که شمارا به دسته های مختلف تقسیم نموده ایم تا همدیگر را به خوبی بشناسید درنزد خداوند (ج) بهترین شما کسی است که با تقواترین شما باشد و این را بدانید که خداوند از حال شما آگاه است. 
160