ظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور در یک کنفرانس خبری در مورد ملاقات امروزی رئیس جمهور غنی با مسئولین وزارت دفاع،

Posted on at


نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور در یک کنفرانس خبری در مورد ملاقات امروزی رئیس جمهور غنی با مسئولین وزارت دفاع، قراردادی های تیل آن وزرات و آنعده شرکت های که در بدست آوردن این قرارداد موفق نشده بودند، معلومات داد.


در این کنفرانس خبری که عصر امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت دایر گردید، سخنگوی رئیس جمهور گفت: امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی با مسئولین وزارت دفاع ملی، قراردادی های تیل این وزرات و آنعده شرکت های که در برنده شدن این قرارداد موفق نشده بودند، در حضور داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، سرپرست وزارت دفاع و مسئولین بخش تدارکات این وزارت، مسئولین ای آر دی ایس، سیستیکا و مسولین آیساف و نماینده دفتر سیگار، ملاقات کرد.


وی گفت که در این ملاقات به شمول قرارداد تیل وزارت دفاع، هفت قرارداد مختلف دیگر این وزارت نیز به بررسی گرفته شد.


سخنگوی رئیس جمهور افزود: در این ملاقات رئیس جمهور افغانستان خواستار توضیحات در مورد اتهامات علیه قرارداد های شد که از سوی یکی از بازنده های قرارداد مذکور وارد گردیده و گفته است که در این قرارداد در حدود ۲۱۵ میلیون دالر تفاوت موجود است.


وی گفت: این تفاوت از سوی آیساف و سیگار نیز تائید شده و در گزارش ریاست تدارکات ریاست جمهوری نیز ثبت گردیده است و هفت قرارداد مختلف دیگر نیز دارای مشکلات حقوقی و تخنیکی بودند.


سالارزی خاطر نشان نمود که رئیس جمهور پس از استماع توضیحات تمام جوانب به یک هیاتی تحت سرپرستی حمیدالله فاروقی وظیفه سپرد تا قرارداد فعلی را به طور همه جانبه و بنیادی مورد بررسی قرار دهد.


وی گفت که در این ملاقات تصامیم دیگری از جمله فسخ قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع ملی و اعلان مجدد آن و توقف تادیات برای قراردادی فعلی تا ختم بررسی، نیز اتخاذ گردید.


نظیف الله سالارزی خاطر نشان کرد که در این ملاقات فیصله بعمل آمد تا وزارت دفاع تمام دوسیه های تدارکاتی شانرا به ریاست جمهوری ارائه کنند و صلاحیت های ای آر دی ایس در تشکیلات ریاست تدارکات ملی ریاست جمهوری مدغم گردد.


به همین تربیت وی گفت که از این به بعد بخش تدارکات وزارت خانه های امنیتی و دفاعی ملکی خواهد شد و روی طرح آن ریاست تدارکات ریاست جمهوری کار خواهد کرد.


سخنگوی رئیس جمهور افزود که در این ملاقات رئیس جمهور افغانستان از نیروهای بین المللی خواست تا به منظور جلوگیری از وقوع هر نوع سکتگی در کار تدارکات وزارت دفاع ملی، اقدامات مشخص را برای مرحله انتقال این قرارداد طرح کند.


وی گفت که رئیس جمهور در این ملاقات خاطر نشان کرد: مشکلات عدیدهء قرارداد های فعلی ایجاب آنرا می نماید که بعد از بررسی هیات موظف، قرارداد های مهم بصورت واضح و شفاف تحت ریاست شخص رئیس جمهور به بررسی گرفته شود و این قرارداد تحت معیار های واضح و مشخص به شرکت های واجد شرایط سپرده خواهد شد.


سخنگوی رئیس جمهور گفت که رئیس جمهور کشور این تصامیم را تائید مکرر حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه فساد می داند.


همچنان وی گفت که رئیس جمهور غنی گفته است که این تصامیم در احترام به قربانی های آنعده عساکر، بریدملان، و افسران قهرمان ما گرفته شده اند که روزانه با قبول صد ها خطرات به جان شان در سنگر دفاع برای امنیت و دفاع ما مصروف خدمت اند.


رئیس جمهور یکبار دیگر در این ملاقات تاکید کرد که ختم فرهنگ رشوت دادن و گرفتن از اهداف اساسی دولت است و اقدامات پیگیر برای بدست آوردن این هدف والا که خواسته قاطبه ملت نجیب افغانستان است صورت خواهد گرفت.About the author

safatullah-bahier

Safatullah Student

Subscribe 0
160