مادر

Posted on at


ای مادرعزیز,ای بهترین نورالهی,ای مفادبخش هرخانه,تو هستی که جهان است توهستی که من هستم.ای هدیه الهی سپاس خداراکه چنین مادربه مهربانی پرنوروبامحبت ترین الفاظ عشق ومکمل ترین وجودیک انسان ترابه من بخشید.ای مادر مهربانم توبه من قدرت وتوان راه رفتن وگفتن زیباترین کلمه یعنی مادررابه من یاددادی.توبودی که مرابه والاترین مقام انسانی رساندی.ای مادرخوبم سپاس واحترام میکنم توراتاکه خون دربدن دارم .آفرین برتوای مادرگرامی وپاک سرشت من.توبودی که مراتانیم های شب قصه گفقه ومراباخداودینم آشناساختی.ای مادرگرامی زحمت های بی کران توراقدرمیکنم


مادرتوبودی که باشکم گرسنه مراسیرنموده ومی خواباندی.وبادستان پرآبله ات برایم لباس می شستی وباچشمان گریانت مرابه خنده وادارمی کردی.ای گوهرنایاب من توبودی که به من محبت نموده ومرالایق این زنده گی کردی.توبودی که بامشکلات زیادمرادربطن خودحمل نموده وبه من قدرت نیروی انسانی بخشیده ای .من بهترین لحظات زنده گی خودراباتوآغازمیکنم وازتومی آموزم.ای محبوب عزیزم باجان ودل ترادوست دارم.بااین همه زحمت که به من کشیده ای تراسپاس وقدرمیکنم


ای کاش همیشه بامن بودی بدون تودنیابرایم تاریک است.ای مادرعزیزم من شب بی تو آرام ندارم.ای پاک ترین کلمه خداوندتوراهمیشه دوست میدارم.وبیاتوشب هاراسپری میکنم.وخداوندبهشت زیبایش رازیرپای زیباترین هدیه الهی قرارداد.ای مادرخوبم تاخون دربدن من است, تا توان گفتن راداشته باشم, تاقدرت راه رفتن راداشته باشم,وتاتوان تمرکزوفکرکردن راداشته باشم توهستی درتمام دنیایم تورادوست میدارم وازتوپیروی میکنم


ای مادرم تاج سرم کوکب روح تنم


مرغک گمگشته ازاین خانه امAbout the author

160