راز موفقیت

Posted on at


راز موفقیت


راز موفقیت یکی از آرزو های هر انسان می باشد چون یک انسان
آرزو دارد که به آرزو هایش برسدمثال: شخصی که هیچ وقت به موفقیت خود و دیگران فکر نکرده همیش
بار دوش فامیل و جامعه می باشد
و دایم از او همه دوری می نمایند
و انسان که دایم در باره موفقیت فکر می کند او همیش موفق می باشد چون به راز موفقیعت پی برده و همیشه باعث فخر یک ملت یک جامعه یک فرهنگ می باشد و همه به آن  افتخار می کند.
پس موفقیت،دستیابی به آرزو،کامیابی و به هدف رسیدن را گویند.رسیدن به پیروزی یا موفقیت به اثرسعی و تلاش خسته گی ناپذیر ممکن استپس بیاید دست به دست هم داده تا یک ملت موفق را داشته باشیمAbout the author

160