د کورنیو چارو د نوی وزیر جنرال نورالحق علومی د وینا متن

Posted on at


جلالتمآب محترم رییس اجراییه حکومت وحدت ملی ، مهمانان گرامی، معینان محترم وزارت امور داخله، روسای عمومی، جنرالان، افسران، سربازان و منسوبان پولیس ملی افغانستان، اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
حاضرین محترم!
نخست از همه از اعتماد جلالت مآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب رییس اجراییه جهموری اسلامی افغانستان و نماینده گان با اعتماد مردم افغانستان که این مسوولیت سنگین را به دوش من گذاشتند، ابراز سپاس و قدردانی می نمایم.
بدون شک آنچه در توان دارم برای ایفای مسوولیت های محوله و خدمت گذاری به مردم عزیز خویش انجام داد و اعتماد رهبری حکومت وحدت ملی را حفظ خواهم نمود.


درود و تحیات به روح همه شهدای ملت متدین و پر افتخار افغانستان، به خصوص شهدای پولیس و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که جان های شرین خود را در راه دفاع از کشور، تامین امنیت و رفاه مردم عزیز مان قربان نمودند.
برای شهدا بهشت برین، برای بازمانده گان شهدا صبرجمیل و برای مجروحین شفای عاجل استدعا می نمایم.


پر ځاي بو لم د کو رنیو چارووزارت د پخو انیو شا غلو وزیرانو او د هفوي د کاري ټیمونو د جدی کو ښښونو او هلو ځلو څخه چې د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې یی د ظر فیت جوړولو او دیو منظم سیستم د را منځ ته کولو په بر خه کې یی تر سره کړي دزړه له کومې مننه وکړم او ځان ژمن بولم چې دا لړې به په پوره صداقت او جد یت سره د ستا سو همکارانو په مرسته پر مخ بیا یو تر څو خپل ټاکل شوي مطلو ب ته ورسیږو .


پرته له شکه چې د مخکنیو وزیر صا حبانو او د مشر تابه پلاوي د هڅو او هاند په پا یله کې نن موږ او تا سي ددي شاهدان یو چې د کورنیو چارو په وزارت او په ټوله کې د ملي پو لیسو د منسو بینو او مسوولینو په سطحه ښه کاری ظر فیتونه را منځ ته شوي او نن زموږ ملی پو لیس په خپلو کاری برخو کې د پام وړ لا سته راوړنې لري چې موږ د یو روښانه راتلونکې په لور امیداواره کوي .


زما او ستاسو ګډ کار په سر له ننه انشاالله دا وي چې په لو مړې ګام کې به تیرې لا سته راوړنې حفظوواو هغه پیل شوي پرو ګرامونه چې ښې پا یلې لرې په ګډه سره تکمیلوو .


دید ګاه ده ساله ، سترا تیژی ها و پلان های پو لیس ملی کشور را با مرور و با زنگری که نیاز با شد مورد تطبیق قرار داده و سترا تیژی پلان و طر ح های جد ید را برای بهبود امنیت ، تا مین نظم امن و عامه تحکیم حا کمیت قانون تحکیم خو اهیم نمود .
با آغاز کار به عنوان وزیر امور داخله ، بلا فا صله تحلییلی از و ضع موجود ا منیتی و نیا زمندی های سا ختاری و عملیا تی وزارت امور داخله ا نجام خو اهد شد .


تمام معین صا حبان و مسوولین ،گزارش هایی از کار کردها و دست آوردها ی بخش های مر بو طه اراییه خو اهند نمود و بر اسا س این ار زیا بی ها ، ما او لو یت های کار و اهداف ستر اتیژیک وزارت امور داخله را مشخص و اعلام خو اهیم نمود .


حا ضرین محترم :
مطا بق تحلیلی که من از او ضا ع امنیتی موجود دارم و با نظر داشت سا بقه کاری ام در بخش های امنیتی ا قدا مات ذیل در بخش های کاری ما شا مل خو اهند بود :


1- در تطبیق قانون ، انصاف ، صدا قت ،و امانت داری ، زحمتکشی و قبول خطر برای تا مین امنیت همو طنان با همکاری شما همکاران عزیر سعی بی در یغ خو اهیم نمود .


2- پولیس ملی کشور وزارت امورداخله را به عنوان یک نهادمسلکی، غیرسیا سی و بیطرف حفظ خواهیم کرد و با ید منسو بینوزارت امور داخله در راستای منا فع علیای کشورعزیزمان افغانستان کا ملا بیطرف و غیر سیا سی عمل نما یند .


3-برای تا مین امنیت فزیکی وروانی شهروندان کشور امن و نظم عامه و حا کمیت قانون از هیچ نوع سعی و تلاش در یغ نخواهیم کرد .
بخصوص امنیت شهر کابل ،شهر های بزرگ افغانستان و شاهراه ها در او لو یت کاری ما قرار خو اهند داشت .


4-داداری فساد پر وړاندې مبارزه به په خورا جد یت او قا طعیت سره پر مخ بیا یم او په هیڅ وجه به فساد د کورنیو چارو وزارت او پو لیسو په لیکو کې تحمل نه کړم ، ځکه فساد په ټولنه کې د امنیتي ، ا خلا قی ، عد لي ، فر هنګې او اقتصادې مشکلاتو ا صلی زیږنده ده


۵- د شفا فیت ، حساب ورکولو او د ظر فیتو نو د لو ړولو د بو دجې د مصر ف په بر خه کې مو ثر او نه ستړې کید ونکې هلې ځلې و کړم .
هیره دی نه وي چې د جنا یی جر مونو سره په خا صه توګه ددرندواو سازمانورکړل شوو جر مونو ،د مخدره توکو او مسکراتو د تو لید ،قا چاق او ترا فیک او دتر هګرې سره به په ټینګه مبارزه وشي .


6-توزیع تذکره های بر قی و سرعت بخشیدن به آن ، اهمیت بزرگی برای بر نامه ریزی های ملی داشته و کارها را در شفا ف سازی انتخا بات و سایر عرصه های ملی سهل می سازد من به ان توجه خا ص خو اهیم نمود .


7-من تو جه جدی به امنیت ار گان های منتخب ملی ، قضات ، سارنوالان ، کارمندان خد مات عامه و به خصوص متشبیثین خصوصی و سر مایه گزاران مبذول خو اهم داشت این امر مسو جب برنامه ریزی مشخص میبا شد که به همکاری شما بر ان فا یق خو اهیم آمد .


8-سیستم خد مات تدارکات ، حفظ و مرا قبت و چگو نگی تدارکات و مصرف بو دجه نهایت ضعیف بوده و طوریکه جلا لتمآب رییس جمهور فرموده اند ( این بخش با ید ا فغانی شفاف و با عث ایجاد ا شتغال و عواید مشروع برای ا فغان ها گردد)
این عر صه را با یست مورد ا صلاح بنیادی قرار داد و در صورت لزوم دید از کدر های ملکی و متخصص ا ستفاده خو اهیم نمود .


9-در قسمت ظر فیت سا زی به خصوص ارتقای ظر فیت ها و ایجاد هم آهنگی بیشتر بین ارگان های کشفی و استخبا راتی سعی خو اهیم کرد .


10- تلاش خواهیم نمود تا همآهنگی بهتری میان نیروهای امنیتی و مراجع عدلی و قضایی در تمام سطوح تامین گردد.


11- به تعلیم و تربیه و مسلکی سازی پولیس ملی افغانستان، توجه جدی مبذول خواهد شد. در قسمت کاهش تلفات و ضایعات پولیس میل افغانستان که فعلا در یک حد غیر قابل قبول قرار دارد، برنامه مشخص و عملی را طرح و تطبیق می نمایم.
مبارزه با شورش گری و دهشت افگنی و کاهش تلفات پولیس به مساعی مشترک تمام نیروها و نهاد های امنیتی نیازمند است.


ارتقای قابلیت ها و توانایی های پولیس، به خصوص نیروهای نظم عامه، پولیس امنی، پولیس ضد تروریزم و پولیس مبارزه با جرایم جنایی یک ضرورت جدی است. تا با ترویزم، باند های جنایت کار، قاچاقچیان وافراد و گروه های مسلح غیر مسوول مبارزه جدی و موثر صورت گیرد.


12- در مورد گزینش کادر ها در وزارت امور داخله، سیاست کادری مشخص را با درنظرداشت اصول شایسته سالاری، ایمان داری، تعهد و مسلکی بودن، در پرتو قوانین نافذه کشور و به دور از هر نوع تعصبات قومی، زبانی، سمتی و جنسیتی عملی خواهیم نمود.
چنان که جلالت مآب رییس صاحب جمهور فرمودند، در اداره ما دیگر افغان درجه دوم وجود نخواهد داشت. همه از حقوق و جایگاه یکسان برخوردار خواهند بود. 
می توانم با جرأت به مردم افغانستان، رهبری حکومت وحدت ملی، مسوولین و منسوبین وزارت امور داخله، این وعده را بدهم که کار را به اهل کار خواهیم سپرد و از هر نوع مصلحتی که تاثیرات منفی بالای کار کادر های پولیس ملی افغانستان داشته باشد، بپرهیزیم.


13- تاجایی که خبردارم تعداد زیادی از افسران عالی رتبه پولیس در احتیاط نگهداشته شده اند. با همکاری منسوبین وزارت امور داخله کوشش خواهیم نمود تا جهت به کار گماشتن آن ها از طریق یک میکانیزم موثر اقدام نماییم.


14- تلاش خواهیم نمود تا روابط میان پولیس و مردم را تقویت بخشیده و حمایت هرچه بیشتر مردم عزیز ما را جلب نماییم. چون اعتماد مردم کلید موفقیت ما در تامین امنیت و حاکمیت قانون می باشد. برای این منظور توجه بیشتر در جهت نهادینه ساختن روش های پولیس مردمی، آموزش ها و ایجاد میکانیزم های موثر برای جلب حمایت مردم صورت خواهد گرفت. هرگاه در تحقق این هدف موفق شویم، هر شهروند افغانستان با پولیس همکاری نموده و از وقوع جرایم و فعالیت های تخریبی به پولیس گزارش داده و این امر نقش مهمی درتامین امنیت و حاکمیت قانون ایفا خواهد کرد.


15- رعایت حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی افراد، حمایت از آزادی های فردی، جلوگیری از خشونت در برابر اقشار آسیب پذیر جامعه از الویت های کاری ما خواهد بود.


16- تلاش صورت خواهد گرفت تا روابط پولیس با جامعه بین المللی بیشتر از پیش تقویت گردد. تلاش می کنیم که جامعه بین المللی به عنوان همکار و مدافع پولیس ملی افغانستان نقش آفرینی نماید. پولیس همچنان مکلف به تامین امنیت نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها بوده و از حقوق و آزادی های قانونی شهروندان حراست می نماید.


17 بازنگری ساختار تشکیلاتی پولیس در مطابقت با دوران دفاع مستقلانه ضرورت مبرم دیگری است که باید به آن پرداخته شود.


18- تا جایی که دیده شده، تنها یک سوم پولیس در مناطقی که بیشترین نفوس در آن زنده گی می کند، مستقر شده است. در مناطقی که تروریزم، تولید مواد مخدر و گروه های مسلح غیر قانونی بیشتر فعال اند، نیز وضعیت به همین منوال است. از همین رو، بازنگری جدی در چگونگی جابجایی نیروهای پولیس ضروری است.


19- تکمیل و تکوین استراتیژی ستر سرحدات، محافظت جاده های تدارکاتی، امنیت شهرها و تقویت اداره های پولیس در محلات وظیفه فوری و آنی دیگری است که بدون تاخیر باید به آن پرداخته شود. پولیس شاهراه ها متاسفانه در میان مردم نام نیک ندارد. باید در این مورد کار جدی صورت گرفته و وضعیت بهبود یابد.


20- به حقوق، امتیازات و وضع معیشتی پرسونل پولیس در چوکات قانون توجه جدی خواهیم داشت. خانواده های شهدا و معلولین پولیس را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد.


21- مکافات و مجازات منحیث اصل موثر تربیتی و مدیریتی هیچگاه از نظرم دور نخواهد شد.


22- من به موجودیت خانم ها و جوانان در صفوف پولیس توجه خاص مبذول داشته و زمینه جذب بیشتر زنان و جوانان را در صفوف پولیس و در وزارت امور داخله به گونه امن و مصوون فراهم خواهیم ساخت.


23. در تجهیز و تسلیح پولیس به وسایل و تجهیزات مدرن و پیشرفته و مطالبه آن از جامعه جهانی توجه خاص خود را مبذول خواهیم داشت . اکمال تخنیک مدرن ضد مواد انفجاریه که بیشترین تلفان ما از کمبود این تجهیزات است و دیگر وسایل تخنیکی و مدرن مبارزه با جرایم از خواستهای ما میباشد.


24. مبارزه با مواد مخدر به مثابه بلایی که صحت ، نظم ، اقتصاد و فرهنگ ما را خدشه دار ساخته است بخش دیگر کار مشترک ما را خواهد ساخت.


25. توجه به محابس کشور وظیفه مهم دیگریست که در برابر ما قرار دارد ما محابس را باید به مکتب آموزش تجدید تربیت محبوسین تبدیل نمایم .


26. مبارزه با جرایم و تنفیذ قانون وظیفه اصلی و تاخیر ناپذیر پولیس است . من کوشش و مساعی بیشتری در راه کشف و جلوگیری از وقوع جرایم خواهیم نمود تا پولیس به وظایف اصلی و مسلکی آن گماشته شود در حال حاضر فشار های اضافی بالای پولیس وارد است . لهذا خواهیم کوشید یک تقسیم وظایف منصفانه بین مراجع مختلف امنیتی به عمل آید و جایگاه پولیس تعریف مشخص قانونی خود را دریابد.


27. په وروستی تحلیل کی به زه دوامدار کوښښ وکړم چی د مسوولیت قبلولو احساس د قانون او مقرراتو په چوکاټ کی د پولیسو په ټولو سطوحو، په حاصه توګه د رهبری په سطح کی ایجاد او تقویه شی تر څو هر پولیس خپل قانونی مسوولیت او مکلفیت په ښه ډول تر سره کړی.


ګرانو وروڼو:
نن مونږ د هیواد په یوه ډیره حساس او تاریخی پړاو کی قرار لرو او د ټول هیواد بشپړ امنیت په مستقله توګه د هیواد په امنیتی قوتونو پوری اړه لری ، زما غوښتنه د کورنیو چارو د وزارت د رهبری هیت ، مسوولینو او منسوبینو څخه دا ده چی مونږ دا ثابته کړو چی په ځانګړی توګه د هیواد د ځمکنی بشپړتیا – ملی حاکمیت ، نظم او امنیت او د خلکو د آزادیو څخه په کلکه دفاع او د خپل ولس لپاره امنیت او نظم تامینولی شو.


امیدوارم رهبری ، مسوولین و منسوبین وزارت امورداخله با مسوولیت پذیری کامل برای رسیدن به اهداف مورد نظر و خدمت گذاری به مردم عزیز ما بطور استوار در کنار هم قرار گیرند تا با هم این مسوولیت بزرگ را که در مقابل رهبری حکومت و حدت ملی و مردم عزیز مان داریم به بهترین وجه آن ایفا نمائیم.


دو دل یک شود بشکند کوه را 
پراگندگی آرد اندوه راAbout the author

safatullah-bahier

Safatullah Student

Subscribe 2389
160