انسان موجود اجتماعی است

Posted on at


 


اجتماع عبارت از جائی است که بیش از دو نفر در آنجا زندگی می کنند ،کارمی کنند،درس می خوانند ویا به هر دلیلی گرد آمده اند.


وهمه گی تابع قوانین ومقررات آن اجتماع بوده وسعی وتلاش می کند تا انسجام و پیوستگی آن اجتماع مستحکم شده وبدین وسیله بقا ودوام آن تضمین واهداف آن محقق است.


انسان معمولآ براساس یک میل طبیعی می خواهد با دیگران رابطه بر قرار کند.واین میل طبیعی را در قالب یک عملی مثل لبخند دوستانه! اگر فرد دیکر با لبخند زدن ،تشکر کردن ازدیگران وبه این عمل پاسخ دهد،میان آن ها رابطه اجتماعی بر قرار میشود .در این حالت می گوئیم انها با هم تعامل اجتماعی دارند با شکل گیری تعامل اجتماعی ،افراد سعی می کنند نکات مشترک ومشابهت هائی میان خود ودیگری بیابند یا آنها را تقویت کنند


 


.


ولی اجتماعی بودن خود یک نوع مهارت است که خود از برخورد از دانش تحصیل وتوانائی کار وزندگی در یک مکان بر مبنای قوانین ومقررات ویژه ووسیله بر قراری رابطه صمیمی ورفع یک نیاز طبیعی ورسیدن به تعامل اجتماعی است.


با ان هم یگانه چیزی که ضروری است در یک اجتماع منظم ارتباط میان همه است پس در این زمینه ارتباط را مورد بحث قرار میدهیم .


ار تباط عبارت از مجموع مهارت ها می باشد ،پل پیوند معنی میان مردم ویک نوع فعالیت دوسویه است که یکی از بنیادترین نیاز های انسان است و می تواند بهداشت روانی،سلامت،تفاهم ،عشق وتعامل اجتماعی را در پی داشته باشدو


 هر نوع زندگی اجتماعی محتاج به عضویت در گروه می باشیم.هر جامعه ای که برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه بدهد باید احتیاجات مختلف خودرارفع کند در طول تاریخ برای رفع این احتیاجات روابط به وجود آمده وادامه پیدا کرده است .روی این منظور وقواعد اجتماعی مورد احترام قرارگیرد تا نظم اجتماعی تامین شودAbout the author

ahmad-yaqoobi

my name is ahmad iwase graduate from habibia high school in 2012 now iam studying ecnomic in kabul university

Subscribe 0
160