با همی

Posted on at


 


باهمی خیلی یک لذت دارد واین چیزی است که ممکن است وبستگی به خود ما وشما دارد


پس بیائید که تفاهم را خوبتر ترجیح بدهیم تا گام مثبت برداریم.


اگر زندگی اجتماعی ،خانوادگی ،بر خورد با دوستان بر خوردار از صلح وصفا،محبت واحترام قدر شناسی وهمکاری،حق شناسی ومراعات ادب وآداب شایسته باشد،خانواده،جامعه بهشت دوست داشتی می شود،اما اگر کانون خانواده اجتماع از روح تفاهم وباهمی نزاع وکشمکس،کینه وکدورت،خود خواهی وخود محوری برآن سایه افکند،خانواده هم چو جهنمی مجسم می گردد.


 که فرساینده روح وشکننده توان های آدمی خواهد بود.تا می توانیم باید زندگانی را به بهشت مطلوب تبدیل کرد،چرا باید در جهنمی سوزان زیست؟وتا می توان باید با همدلی وصفا ومعنویت زندگی مشترک را آراست،چرا باید به اختلافات در گیری وجدائی روی آورد؟بر خی پس از سپری کردن عمری در سن پیری تازه در می یابند که چگونه باید خوشبخت زیست وچگونه معاشرت نیکو داشت وچگونه باید فرزندتربیه کرد وتدبیر امور زندگی نمود وچارچوب زندگی مشترک را بر پایه مستحکم استوار ساخت،ولی آنگاه خیلی دیر است ودیگر فرصت به کاربستن تجربه ها نیست


بنابر این تفاهم وهمدلی از عوامل موثر در خوش بختی وپایدازندگی مشترک به شمار می رود.


تفاهم یعنی سخن ومطلب ومقصود یگدیگر را نیک فهمیدن وخوب در ک کردن می باشد باید در تفاهم نکات زیر را رعایت کرد.


اول خودرا به جای نفر مقابل بگذارید،نظرات اورا درک کنید وبه عقایداو احترام بگذارید.


دوم دید مثبت داشته باشید وسعی کنید جنبه های مثبت را در نظر بگیرید.


 About the author

160