نقش زن در جامعه

Posted on at


زنان نیمه پیکر جامعه امروزی را تشکیل میدهند زنان قشر اصلی ومفید یک جامعه ویک کشور بشمار میرود .خداوند(ج)اگر زن را خلق نمی کرد البته پس در نفوس انسانها هیچگاه تغیری وارد نمی شد .پس توسط همین زن است وخداوند(ج)همین زن را وسیله قرار داده تا باعث از دیاد نفوس یک کشور وباعث ازدیاد نسل پیغمبری گردد.مفهوم ومعنی زن آن قدر بزرگ و مقدس است و خداوند (ج )آن قدر برای زنان اهمیت قایل شده. که این ظلم وستم نمایند ونمی توانند در مقابل زنان از هیچ نوع خشونت کار بگیرند .در جامعه امروزی زنان آن قدر پیشرفت نموده اند که سطح ارتفاع آنها نسبت به مردان زیاد شده است .که تنها کارهای خانه را انجام دهد وهمیشه تحت امر مرد قرار گیرد .بلکه خداوند(ج)برای زنان هم ارزش واهمیت خاصی داده وآنها را در بین تمام مردان شخصیت محترم شمرده است.وهر زن چی مسلمان باشد وچی کافر از یک شخصیت والای دارد وبر دیگر افراد یعنی قشرمردان فرض وضروری است .که به زنان احترام وارزش زیاد قایل شوند ونباید مورد آزار واذیت آنها را قراربدهند بر هر فرد لازم وضروری است. زمانیکه می خواهند به عمل نا خوشایند مانند مورد آزار قرار دادن  زنان لت وکوب وغیره .کار ها را انجام بدهند بیادش بیاورد که اگر زن نمی بود عالم وخود همان انسان هم شاید نمی بود .پس من به عنوان یک زن حمایت از تمام زنان را اعلام می کنم .به امید موفقیت هر چه بیشتر زنان از راه های خوشایند ی که خداودن(ج)راضی وخوشنود باشد 
About the author

160