چی چیز باعث فرار سرمایه دارن و تاجران از افغانستان شده است؟

Posted on at


همانطور که هویدا است در این چند سال اخیر تاجران و سرمایه داران از افغانستان فرار میکنند که این و ضعیت باعث عقب مانی افغانستان و ایجاد فقر در این کشور شده است.اما متآسفانه کس هم به فکر این موضوع عمده نیست این که چرا این گروه از مردم افغان از افغانستان از کشور فرار میکنند چندین دلیل دارد که یکی از عمده ترین دلایل آن امنیت است .در قدم اول اولین چیزی که سرمایه میخواهد امنیت ثابت و مناسب است.که متآسفانه در این کشور کسی به این موضوع عمده واساس  توجه نداشته و چندان اهمیتی به آن نمیدهدو در عوض به تنها چیزی که اهمیت قایل میشوند و بسیار زیاد به آن توجه دارند منافع شخصی و قوم پرستی است و بس!چنانچه در اواخر افغانستان شاهد نا امنی های فراوان و هرج و مرج های زیادی بوده است که امکان ندارد که مردم این کشور یک روز را بدون شنیدن صدای انتحار وانفجار به پایان برسانندو به زندگی خود به آرامی ادامه بدهند. چنانچه چند روز پیش افغانستان شاهد یک انفجار بزرگ وو حشناک در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا بود که در این انفجار(90)تن از مردم معصوم و بی گناه کشته وبیش از (100)تن دیگرآنها شان زخمی شدندکه دیدن چنین حالاتی و ناامنی ها سبب افزایش نگرانی ها در بین  مردم بخصوص سرمایه دارن میشود و باعث فرار سرمایه داران و تاجرین از افغانستان میگردد.یک دیگر از عوامل فرار ،بی توجه بودن دولت در مقابل سرمایه داری در این کشور است که دولتمداران در گفتار بسیار از کار ها و عمل ها را به سرمایه داران قول میدهند اما در وقت عمل کردن همه آنها را به فراموشی مسپارند.چنانچه اگر دولت به فکر ساختن شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در افغانستان میشد نه تنها امروز افغانستان شاهد چنین حالات بیکاری و فقر و همچنان فرار سرمایه گذارن و تاجران نمیبود بلکه باعث افزایش سرمایه ملی و شخصی در این کشور میشد.چنانچه امروزه بیکاری در افغانستان شدیدآ افزایش یافته است که این امر باعث نگرانی های مردم بخصوص در میان مردم عادی شده است.که تفکرات منفی را در جامعه در قبال داشته است.با وجود امکانات لازم برای سرمایه گذاری در افغانستان در این چند چند سال گذشته بخاطر عدم استفاده از این امکانات و عدم تنظیم آن باعث فرار این قشر جامعه شده است.
About the author

160