اسلام دین بر گزیده خداوند

Posted on at


اگر به تاریخ ادیان گذشته قبل از اسلام مراجعه شود ونگاه مختصری به آن داشته باشیم، بامطالعه آن درک خواهیم کرد که در همه ادیان خرافات وعیب ونواقصی های وجود داشت، بگونه یی که ظلم واستبداد در همه آنان به اوج خود رسیده بود وافرادی بودند که خود رامرتبط به دین ومذهب دانسته،هر آنچه که مطابق میل وخواسته شان بود تغیرات ونو آوری های را در آن به وجود  آورده، حلال خدا را حرام وحرام خدا را حلال میدانستند؛ اما با ظهور دین مقدس اسلام که کامل ترین دین ودین برگزیده نزد خداست، دست همه مستکبرین وخرافیان ادیان دیگر کوتاه گردیده، واین خورشید با طلوع اش جهان را رنگی دیگر بخشید؛اسلام دینیست که هیچ کس را وادار به قبولی خود نکرده، بلکه همه را خود مختار دانسته است، وهر آن کس را که خداوند هدایتش کرده باشد به ندای اسلام لبیک گفته، زیر لواح وپرچم آن قرار می گیرد.انسان می تواند با انجام پنج رکن از عبادات که اساس و تهداب اسلام را گذاشته است زندگی در سایه اسلام را آغاز نماید، واین راهست که او را به مقصد می رساند


گفتن کلمه شهادتین و ذکرو یاد پروردگار: : با گفتن کلمه «اَشهَدُاَ ن لَّآ اِلهَ اِلَّآاللهُ وَاَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبدُهُ وَرَسُولُهُ»که کلید ورود به دروازه اسلام است، به اسلام داخل شده وذکرو یادش باعث می شود که انسان همیشه به یاد (الله)متعال بوده، روح نفسش را تزکیه کند و هیچگاه از یادش غافل نشود، تا خداوند نیزبه رحمت به او نظر کرده، حتا به اندازه یک چشم بر هم زدن هم او را به حال خودش واگذار نکندبر پاگذاشتن نماز : با ادای نماز در یک شبانه روز پنج مرتبه به پیشگاه پروردگارش ایستاده ومستقیماً بااو سخن بگوید، زیرا نماز بهترین هدیه خداوندی به پیامبرش درشب معراج بوده که باعث تقرب جستن بنده به آفریدگارش ودوری او از فحشا ومنکرات میشود. روزه رمضان :رمضان که سال یک مرتبه مهمان بندگان خداست، می تواند بهترین فرصت برای دو باره بر گشتن به خدا وصیقل دادن قلب وتزکیه نفس باشد، لطف دیگر پروردگار درین ماه، شب لیلة القدر یعنی شب نزول قرآن کتاب آسمانی وجاویدانه بر پیامبرست، که عبادت وشب زنده داری آن بهتر از هزار ماه عبادت است، خوشا به سعادت کسی که آن شب نورانی را با خالقش در راز و نیاز، ونیایش ومغفرت همگام با فرشتگان سپری کندادای زکات مال : خداوند می خواهد که زندگی انسان از تمام جهات تکامل یافته ورنگو بوی معنوی داشته باشد، به همین منظور با امر نمودن بندگانش به ادای زکات مال شان می خواهد، که آنانرا از وضعیتی که دیگران درحالت بحران بسر می برند، بنده اش را آگاه ساخته تا از یک جهت وسیله برای رفع نیاز مندی های دیگران شود، واز جهت دیگر این فریضه را به جای آورده وسپاسگذار نعمات او باشدادای فریضه حج : فریضه حج نیز همانند دیگر فریضه ها فرصتیست برای بنده که تمام عمرش رادر معصیت وبی خبری خدا بسر برده ومی خواهد که از این شرمنده گی و حالت خجل بودن در نزد پروردکارش بیرون آمده و بار دیگر پاک متولد شود. در آن ماه روز بزرگیست بنام روز( عرفه) که اتفاق ها ورویداد های زیادی در تاریخ اسلام به وقوع افتاده است؛ درین روز شیطان بر سر خود خاک ریخته، واز اینکه تمام تلاش ها وکوشش های که جهت گمراهی ومنحرف ساختن بنده گان خدا از راه درست انجام داده است، بسیار خشمگین ومتأثر است؛ زیرا شیطان برنامه ها و نیرنگ های زیادی جهت خوب و زیبا جلوه دادن گناهان ومنکرات بکار می برد، که درین روز تمامی آن ها از بین می روند. البته باید گفت که این فریضه را می توانند کسانی که استطاعت وتوانای آن را دارند انجام دهند 


 


علاوه از عبادات فوق که پنج بنای اسلام را تشکیل می دهند، هر عمل اجتماعی سود مند دیگر درصورتیکه نیت وهدف انجام دهنده اش ریا وخود نمای نباشد از نظر اسلام در ردیف بهترین عبادات واعمال شایسته قرار دارد . هر عملی که به وسیله آن اشک یتیمی پاک شود، دست مظلومی گرفته واز حقش در برابر ظالم دفاع شود، دَین تنگدستی را اداء کند، حفظ آبرو وعزت دیگران را کند، درد و رنج دیگران را درد ورنج خود بداند، گوشه از اندوه دیگران را کم کند، آبرو وناموس دیگران را آبرو و ناموس خود بداند، کسی را از جهل و نادانی نجات دهد، وبسیاری از اعمال دیگری که روزانه با آن سرو کار داریم و با بی تفاوتی از کنار آن می گذریم، همه این ها می تواند جزء بهترین عبادات ونزدیکی به خدا محسوب شود. یعنی اگر انسان همیشه خود را وابسته به خدا بداند وهمه اعمال خود را جهت رضای او انجام دهد، پس در حقیقت هر لحظه او عبادت کرده ویک گامی دیگر بسوی خدایش بر داشته است؛ واین می تواند تأثیرات مثبتی را در زندگی اش بجای گذارد، وبرایش در زندگی وحدت نظر داده واز دو دلی وتردید نجات یافته، در هر عرصه می تواند هدفش را مشخص کند، زیرا پروردگار واحدی را بر گزیده وبا تمام کوشش های دینی دنیوی رو بسوی آن میآوردبدین ترتیب کشمکش ها ودو راهی ها از زندگی اش تجزیه شده واز بین میرود. در حدیثی پیامبر اکرم (ص) می فرماید : الله پاک می فرماید:«هر آن کس که به طاعت، وجبی به من نزدیک شود، من با رحمت خویش به اندازه یک ذراع به او نزدیک می شوم، هر آن کس به اندازه یک ذراع نزدیک شود، من به اندازه ـ فاصله ـ بین ـ دو دست باز به او نزدیک می شوم، و وقتی بنده ام رهروان به من روی کند، من شتابان به او روی خواهم کرد. این جای مسرت وخوشی است که بنده تا این اندازه با خالقش محبت ودوستی داشته باشد. وبرنامه های عادی زندگی از جمله خوردن، نوشیدن، استراحت، وامور دیگر را جزء عبادت محسوب کند. در صورتی که نیت شخص مسلمان خالص باشد، بدین ترتیب یک انسانی با قلب صیقل یافته وکامل شود


 الهی ما بنده گانت را از بارگاه رحمتت محروم مدار


 


 About the author

rabia-sultani

رابعه سلطانی متولد سال 1375 ه.ش. مطابق 1996م در یکی از خانواده های متدین وعلم پرور شهر مهد و فرهنگ هرات باستان پا به عرصهء هستی گذاشت؛ وی در سال 1381 ه.ش. شامل لیسه نسوان امیرعلی شیر نوایی شده وتوانست دوره مکتب را مؤفقانه ادامه دهد، رابعه سلطانی نظر به…

Subscribe 0
160