صدایی از جانب خدا

Posted on at


مرا دریاب


من از سرزمین پنهان با تو به تماس شدم...


هان ای آدم گردر توان داری این آهنگ را در گوش خود فرو برببین کی با تو سخن میزند


آیا این صدا را تا به حال شنیده ای؟


آیا این آواز برایت آشناست؟


آيا کسی به خوش صدا بودن این آواز تا به حال دیده و یا شنیده بودی؟


نه... من با صراحت وجود برایت میگویم که تو تا به اکنون این چنین آواز را حتی در خواب هم نشنیده بودی


این صدایی از جانب ‍‍پروردگارت است که به صمع تو رسانیده میشود.. آری این یک پیک حق است


پیکی که تو را به یگانگی خداوند میخواند و دعوتت میکند.


خدایی که در آفرینش و خلقت تو فرشته هایش را مقرر کرد برای این که تو آفریده شوی صدها سال را انتظار کشید... خدایی که تورا بر دیگر مخلوقاتش برتری بخشید ... آنکه تورا مورد سجده فرشتگان قرار داد


پروردگاری ک در بودنش هیچ شکی نیست و در هر ذره ای از دنیای رنگی متوان نقش آفریدگار را در آن نمایان شد.


آیا این پروردگار قابل ستایش نیست؟


آیا کسی که ترا خلق کرد را نباید شاکر باشی؟ ذاتی که به تو نفس کشیدن آموخت و راه رفتن را برایت قدرت بخشید؟


هر آنچه هستی از خدایت است و تو باید او را ارج بداری و برای هر لحظه ای از لحظاتت او را سپاسگذار باشی


زهـــــرا نزهت


 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160