دخانیات وتاثیرآن به روی جوانان

Posted on at


 


 


 


 


 


 


دخانیات کلمه است که با این کلمه آشنایی زیاد داریم ودر مورد این کلمه زیاد میشنویم چرا که تعداد زیادی از افراد جامعه ما 


به این مرض مبتلا هستند خوصوصا جوانان


جوانان کشور ما به علت فقرو تنگدستی بیسوادی به این دشمن سلامتی روی آورده اند واین دشمن آنها را از فامیل وخویشاونداد دور ساخته است ودر گودال نابودی هاانداخته است کسانی که به دخانیات گرفتار اند قدرت تصمیم گیری وپیشبرد امور را ندارند وبار دوش فامیل وجامعه خود هستند آنها به خاطر بدست اوردن مواد مورد نیاز خود مجبور به دزدی قتل واختطاف هستند وبه همین خاطر مورد آزار واذیت خود ودیگران میشود شخص معتاد همیشه در بین فامیل جارو جنجال بر پا میکند وامکان دارد خانم واولاد های خود را لت وکوب کند 


اگر در این خانواده که شخص معتاد است اطفال ونو جوانان وجود داشته باشد باعث میشود که آنها را نیز آغشته کند


چرا که جوانان کسانی هستند که جامعه را به سوی رفاه وآرامش سوق میدهند


وسن نو جوانی سنی است که زیاد انسان خوب وبد زنده گی خود را تشخیص کرده نمیتواند وباعث میشود زود آغشته شود 


برای اینکه جامعه سالم از هر گونه معتاد داشته باشیم باید مراکز صحی برای معتادین بسازیم وآنها را تحت تداوی قرار بدهیم


وکشت زارهای مواد مخدر را از بین ببریم وبه جای آن انوع غله جات ومیوه جات زرع کنیم  About the author

160