خدا یا به امید تو!

Posted on at


خدا یا به امید تو!


خدا یا در هر لحظه یی از زنده گی به امید توهستم!


خدا یا در لحظه ی اززنده گی تنهایم مگذار!


خدا یا آینده ی خوبی را در این کشور به پیش داشته باشیم!


خدا یا همه ما را به راهی که دوست داری ومناسب انسان است رهنمایی ام کنخدا یا آرزو های نهفته در سینه تمام جوانان را برآورده به خیر بگردان!


خدا یا اعمال مانرا مطابق میل ات بگردان!


خدا یا ما را مسلمان کامل بگردان!


خدا یا عاقبت مانرا وبه صلاح خودت بگردان!


خدا یا امنیت وصلح را در کشور مان برقرار بگردان!


خدا یا مسلمین سر تاسر جهان را از دست کافران وستم کاران نجات بدهبیایید ای دوستان درنزد خالق یکتای مان دعا نماییم و تمام گفته های مانرا با او در میان بگذاریم چون تنها راه کامیابی ورسیدن به آرزوها تلاش خود ما والتماس به بارگاه او تعالی می باشد. واو آفریننده است که از همه حال و احوال زنده گی ما یعنی گذشته و آینده ی که در پیش داریم آگاه است. و ما میتوانیم با دعا ونیایش این حال واحوال زنده گی خود را نیک و خوب نماییمدعا کردن علاوه بر اینکه سبب رسیدن وبرآورده شدن آرزوها وخواسته ها می گردد. وسیله ی خوبی برای کسب ثواب می باشد. واگر گاهی با دعا کردن خواسته ی ما برآورده نشد نباید نا امید ومأیوس از نزد او تعالی شد یا خدای نکرده سبب دوری ما از پروردگار گردد زیرا گاهی خواسته ما شاید به نقص وضرر ما باشد که او تعالی برآورده نمی کند. مسألت زیاد از خداوند باعث خرسندی او تعالی وعاقبت به خیری مان می گرددبزرگترین فایده دعا کردن اینست که ما را به خدا نزدیک و از شیطان دور می نماید و شدیداً باعث خشم وغضب شیطان می گردد. انسان دعا کننده وبا خدا هیچ وقت سبب خوشحالی برای شیطان نشده وهمیشه او را با کارهای نیکش عذاب می دهد. وخودش هم از ضرر او در امان است.  


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160