مکتب یعنی آموختن علم و دانش

Posted on at


مکتب بهترین چیز برای یک شخص است چون همی ما توسط مکتب به بهترین جاها می رسیم و خوبی و بدی را از هم فرق کرد می توانیم اگر مکتب نمیبود علم و دانش هم وجود نداشت پس قدر مکتب را بدانیم چون مکتب است که ما از همه چیز خبر می دهد و به اوج بلندی می رساندقدرت انسان شخصیت انسان و آبروی انسان را مکتب به جاه می آورد چون مکتب باعث این می شود که انسان از افراد بد خود داری کند و


در مقابل خانواده خود با آبرو و عزت زندگی کند و همچنین جامعه را سالم نگهدار درس خواندن در مکتب انسان را از هر رای بد و خوب با خبر میکند


بیایم افرادی که درس خواند و با افرادی که درس نخواند آنها را با همدیگر مقایس کنید و بینم که کدام شخص میتواند زندگی خوب داشته باشد پس از این جاه میفهمیم شخصی که درس خواند میتواند بهترین زندگی را برای خود بسازد و بهترین تفکرات را از خود نشان دهد ولی شخص که درس نخواند نمیتواند بهترین زندگی را برای خود بسازد بخاطر یکه زندگی امروزی به تحصیل نیاز دارد پس نگذاریم که از تحصیل باز بمانیم و همیشه به تحصیل خود ادامه دهیمای کاش همه خوبی تحصیل را می دانستن و قدر آزادی خود را می دانستن ولی متعسفانه در افغانستان مردم بسیار کم به تحصیل خود ادامه


می دهند و بخاطر این که به تحصیل خود ادامه نمیدهند مجبور به این هستند که در کشور های خارجی معاجر شوند و جانهای شیرن خود را به خطر می اندازد آیا این یک کار خوبی است پس بیایم از این کار های خود دست بکشیم و علم و دانش را بی آموزی


 About the author

160